Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả NCKH
Năm học 2017- 2018, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của khoa KHTN đã đạt những kết quả đáng khích lệ, nhiều đề tài khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, các hội thảo khoa học được tổ chức ở phạm vi bộ môn, khoa và nhà trường, đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.
Năm học 2018- 2019, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của khoa KHTN đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Số lượng, chất lượng các đề tài được mở rộng, nhiều đề tài khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, các hội thảo khoa học được tổ chức ở phạm vi bộ môn, khoa và nhà trường, đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.
Năm học 2019- 2020, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của khoa KHTN đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Số lượng, chất lượng các đề tài được mở rộng, nhiều đề tài khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện. Có nhiều công trình khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số IF cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu giản cách xã hội, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, hạn chế tổ chức các cuộc họp nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh
Tổng kết hoạt động NCKH năm 2016-2017, Phương hướng, kế hoạch hoạt động NCKH năm học 2017-2018
Ngày 6/5/2017, Khoa Khoa học Tự nhiên đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH & CN).
1
Các tin khác