Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quy chế đào tạo
(QĐ số 906/QĐ-ĐHHĐ, ngày25/05/2021 của Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức)
QUY ĐỊNH Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
V/v: QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO BẰNG TỐT NGHIỆP THỨ 2 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
V/v:Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
V/v ban hành Quy định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức
1
Các tin khác