ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM LÃNH ĐẠO, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Cập nhật lúc: 01:33 CH ngày 22/08/2017

Sau khi Trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797-TTg, ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 377-QĐ/TU, ngày 24/ 12/ 1997 về việc thành lập Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan cấp tỉnh. Từ tháng 9 năm 2002, Đảng bộ nhà trường trực thuộc Tỉnh uỷ.

Sau 20 năm lãnh đạo, xây dựng và phát triển, đến tháng 9/2017 Đảng bộ nhà trường có 26 chi bộ; Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 07 đồng chí; UBKT Đảng uỷ gồm 05 đồng chí; với 495 đảng viên (trong đó có 362 đảng viên chính thức, 74 đảng viên dự bị; 395 đảng viên là cán bộ, viên chức, 41 đảng viên là HSSV).

Thông qua các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, từng bước xây dựng Đảng bộ và Nhà trường phát triển vững mạnh.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LÂM THỜI (1997 – 1999)

-------------

Theo Quyết định số 378-QĐ/TU, ngày 24/12/1997 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời Trường Đại học Hồng Đức: Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 17 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 05 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Văn Bảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ; Đồng chí Cao Danh Đằng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ; Đồng chí Lê Văn Hịch được chỉ định giữ chức Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.

Trọng tâm nhiệm vụ chính trị của giai đoạn 3 năm (1997 - 1999) tập trung ổn định cơ cấu, tổ chức bộ máy, tạo động lực cho bước phát triển ban đầu của một trường Đại học còn non trẻ trên quê hương Thanh Hoá có truyền thống anh hùng và hiếu học.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 1999 - 2004)

------------

Đại hội diễn ra trong hai ngày, 3 và 4/02/1999, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 19 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 07 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Văn Bảo được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ; Đồng chí Cao Danh Đằng, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Lê Văn Hịch được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Đảng bộ có 27 chi bộ, với gần 400 đảng viên.

Nhà trường đã cơ bản ổn định về cơ cấu tổ chức bộ máy, có những bước phát triển vững vàng, đúng hướng.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ trường, khoá I, nhiệm kỳ 1999 - 2004


ĐẠI HỘI LẦN THỨ II (NHIỆM KỲ 2005  - 2010)

--------------

Đại hội vào các ngày 04 và 05 tháng 11 năm 2005 và đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 07 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Văn Bảo tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ; Đồng chí Nguyễn Văn Phát được bầu chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 05 đồng chí do đồng chí Lê Văn Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Đảng bộ có 27 chi bộ, với 439 đảng viên.

Dấu mốc quan trọng trong giai đoạn này là năm 2007, Nhà trường chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ; Năm 2008, Nhà trường bắt đầu thực hiện chuyển đổi phương thức đào tạo từ “niên chế” sang “tín chỉ”, một phương thức đào tạo tiên tiến và là xu hướng tất yếu trong đào tạo đại học ở Việt Nam cũng như thế giới.

Ban Chấp hành Đảng bộ trường, khoá II, nhiệm kỳ 2005 - 2010

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2010  - 2015)

----------------

Đại hội diễn ra vào 2 ngày 9 và 10 tháng 8 năm 2010, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 07 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Văn Phát được bầu đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng uỷ. Đến tháng 7 năm 2012, đồng chí Nguyễn Mạnh An được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường (Đồng chí Nguyễn Văn Phát được Tỉnh điều động giữ chức Bí thư Huyện uỷ Đông Sơn); Đồng chí Hoàng Nam được bầu đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 05 đồng chí do đồng chí Lê Văn Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Đảng bộ có 27 chi bộ, với 445 đảng viên.

Đây là nhiệm kỳ có nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên, thực hiện thành công Nghị quyết số 02/NQ-ĐU, ngày 21/3/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về “Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và lý luận chính trị”.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ trường, khoá III, nhiệm kỳ 2010 - 2015

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV (NHIỆM KỲ 2015  - 2020)

--------------------

Đại hội diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2015, đại hội đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng và đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 07 đồng chí; Đồng chí Nguyễn Mạnh An, được bầu tái nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ; Đồng chí Hoàng Nam được bầu tái nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 05 đồng chí do đồng chí Lê Văn Trưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ; Đảng bộ có 26 chi bộ, với 495 đảng viên.

Ngoài việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh uỷ Thanh Hoá giao cho, Đảng uỷ nhà trường còn ban hành các Nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị, kế hoạch công tác tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Năm 2014, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ Tiến sĩ với 02 chuyên ngành.

Toàn trường tập trung đổi mới chương trình đào tạo, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ trường, khoá IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bước vào chặng đường mới của tuổi 20, trường Đại học Hồng Đức vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học, cấp Quốc gia, Đảng bộ, Nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo những bước đột phá trong lãnh đạo, xây dựng và phát triển Nhà trường trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng ứng dụng, tạo tiền đề đến năm 2025 ngang tầm với với các trường đại học có uy tín trong nước, có vị trí xứng đáng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam./.

                 Tổng hợp và sưu tầm ảnh: Văn phòng Đảng uỷ

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578788