Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Ngày 10/04/2021, Trung tâm Bồi dưỡng NVQLGD, khoa Tâm lý – Giáo dục (TL - GD), Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Tổng kết lớp Bồi dưỡng NVQLGD trường THPT, TTGDNN - GDTX năm 2020.
Ngày 07/11/2018, Trung tâm Bồi dưỡng NVQLGD, khoa Tâm lý – Giáo dục (TL - GD), Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Tổng kết lớp Bồi dưỡng nâng cao NVQLGD trường THPT, TTGDNN - GDTX và các lớp bồi dưỡng NVQLGD THCS, THPT và TTGDNN – GDTX năm 2018.
1
Các tin khác