Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tâm lý học
Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, sáng ngày 31 tháng 03 năm 20201 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, TS. Lê Tuyết Mai đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Cơ sở hành vi nhóm”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, chiều ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, ThS. Phạm Thị Thu Hòa đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Nội dung cơ bản của một số học thuyết phát triển tâm lý người”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, chiều ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, ThS. Trương Thị Thảo đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên hiện nay”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, sáng ngày 28 tháng 09 năm 2020 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, ThS. Phạm Thị Thoa đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Tự kỷ những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021, chiều ngày 31 tháng 08 năm 2020 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, TS. Dương Thị Thoan đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Nhân cách sáng tạo và sự phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, sáng ngày 23 tháng 04 năm 2020 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, ThS. Phạm Thị Thoa đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Vấn đề thích ứng với học tập của học sinh đầu bậc tiểu học”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, sáng ngày 14 tháng 03 năm 2020 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, ThS. Trương Thị Thảo đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “ Vấn đề động cơ trong nhân cách”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, sáng ngày 15 tháng 12 năm 2019 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, ThS. Nguyễn Thị Hương đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học văn hóa".
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, chiều ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, ThS. Nguyễn Bá Châu đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Vai trò của hoạt động và giao tiếp trong sự hình thành và phát triển tâm lý”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020, chiều ngày 21 tháng 10 năm 2019 tại văn phòng bộ môn Tâm lý học, ThS. Phạm Thị Thu Hòa đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Các lý thuyết tiếp cận cá nhân trong tham vấn tâm lý”.
1
Các tin khác