Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
QUY ĐỊNH thực hiện bảo lưu kết quả học tập của sinh viên và chuyển đổi phương thức đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHHĐ ngày tháng 02 năm 2009 của
Cập nhật lúc: 10:25 AM ngày 31/03/2013

QUY ĐỊNH

thực hiện bảo lưu kết quả học tập của sinh viên

và chuyển đổi phương thức đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức

(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHHĐ ngày tháng 02 năm 2009

của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức)

 

 

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 và Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/9/2008, Hiệu trưởng Nhà trường Quy định thực hiện bảo lưu kết quả học tập của sinh viên khi chuyển đổi phương thức đào tạo như sau.

Điều 1. Đối tượng thực hiện1. Sinh viên khi có quyết định trúng tuyển vào trường ĐH Hồng Đức được học theo một chương trình đào tạo, cùng với Quy chế tổ chức thực hiện đào tạo tương ứng (bao gồm niên chế học phần, hệ thống tín chỉ).

2. Những sinh viên tuyển sinh đào tạo theo niên chế học phần, vì những lý do khác nhau (nghỉ học có thời hạn, chuyển trường,..) phải học với khoá sau thì thực hiện theo quy chế đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ nếu không có lớp đào tạo theo niên chế học phần tương ứng.

3. Những sinh viên đang học ở các trường khác theo niên chế học phần (hoặc theo hệ thống tín chỉ) khi chuyển về trường ĐH Hồng Đức vào ngành, bậc học, thực hiện theo hệ thống chế tín chỉ (hoặc theo niên chế học phần).

4. Sinh viên đang học theo HTTC nếu có nguyện vọng và nhà trường có phương thức đào tạo theo niên chế học phần có thể chuyển sang học theo niên chế học phần.

Điều 2. Chương trình đào tạoCăn cứ vào chương trình đào tạo ngành, phương thức tổ chức đào tạo, hình thức đào tạo các khoa đề xuất:

- Học phần hoặc số tín chỉ được miễn học và kết quả điểm được bảo lưu.

- Học phần hoặc tín chỉ sinh viên cần phải học bổ sung.

Điều 3. Bảo lưu kết quả học tập1. Sinh viên được miễn học, miễn thi học phần khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Số đơn vị học trình hoặc số tín chỉ của học phần đã tích luỹ lớn hơn hoặc bằng số ĐVHT, tín chỉ của học phần thuộc ngành, bậc học sinh viên đăng ký chuyển qua.

- 1,0 tín chỉ được quy đổi bằng 1,5 ĐVHT.

- Nội dung, yêu cầu kiến thức của học phần đã tích luỹ tương đương hoặc cao hơn nội dung, yêu cầu của học phần theo chương trình sinh viên phải học.

2. Điểm được bảo lưu:

- Điểm tích luỹ học phần đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) nếu đào tạo theo niên chế hoặc 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) nếu đào tạo theo HTTC.

- Đối với sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ, khi chuyển sang học theo niên chế các học phần được bảo lưu phải có điểm đánh giá đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10).

Điểm bảo lưu sẽ được làm tròn theo quy định đối với từng quy chế đào tạo.Điều 4. Quy trình tổ chức thực hiện

1. Đối với sinh viên xin chuyển về trường ĐH Hồng Đức:

Khi có đơn của sinh viên xin chuyển về trường nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế của Bộ GD&ĐT, phòng Công tác HSSV phối hợp với phòng Đào tạo, khoa đào tạo thực hiện các thủ tục sau:

- Đề xuất học phần được bảo lưu, điểm bảo lưu học phần của sinh viên;

- Đề xuất cho sinh viên lớp học, ngành đào tạo, phương thức tổ chức đào tạo và trình Hiệu trưởng ra quyết định.

2. Đối với sinh viên học theo niên chế học phần, xin nghỉ học có thời hạn, nhưng khi trở lại sẽ học theo học chế tín chỉ:

- Khi sinh viên làm đơn xin nghỉ học có thời hạn, cam kết sau khi trở lại học sẽ thực hiện theo phương thức đào tạo tín chỉ. Khoa đào tạo có trách nhiệm căn cứ vào chương trình đào tạo khi sinh viên sẽ quay lại học tập để xác định học phần, điểm bảo lưu cho sinh viên theo học chế tín chỉ, có xác nhận của phòng Đào tạo.

- Phòng Công tác học sinh - sinh viên chủ trì thực hiện các quy trình đối với hệ chính quy tập trung; phòng Đào tạo chủ trì thực hiện quy trình đối với các lớp VLVH hoặc liên thông và trình Hiệu trưởng quyết định.

3. Đối với sinh viên xin quay lại học nhưng chỉ có đào tạo theo học chế tín chỉ:

- Sinh viên phải làm đơn (bao gồm cả nội dung cam kết học theo phương thức đào tạo học chế tín chỉ) và thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà trường.

- Phòng Công tác HSSV phối hợp với phòng Đào tạo kiểm tra điểm, đối chiếu chương trình đào tạo để đề xuất cho sinh viên vào học lớp, ngành đào tạo và trình Hiệu trưởng ra quyết định.

4. Đối với sinh viên đang học theo HTTC, vì điều kiện hoặc có nhu cầu chuyển sang học theo niên chế học phần tại trường (hệ không chính quy, nếu có):

- Sinh viên làm đơn gửi phòng Đào tạo (qua Khoa);

- Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa xác định học phần, điểm học phần đã tích luỹ được bảo lưu trình Hiệu trưởng ra quyết định.

Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện theo đúng Quy chế, quy trình đảm bảo quyền lợi cho người học./.

 

 

 

 

HDU_33_34_Quy dinh bao luu ket qua hoc tap


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing