Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
QUY ĐỊNH Về việc biên soạn, sử dụng tài liệu dạy học tại Trường đại học Hồng Đức
Cập nhật lúc: 10:25 AM ngày 31/03/2013

(Ban hành theo Quyết định số 153/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/01/2010 Của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức)

Để đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện và quy định cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc quản lý, tổ chức thực hiện việc biên soạn, sử dụng tài liệu dạy học, Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức ban hành Quy định về việc biên soạn, sử dụng tài liệu dạy học tại Trường đại học Hồng Đức, như sau.

            Điều 1. Khái niệm chung

1. Tài liệu dạy học (TLDH) bao gồm: bài giảng của giảng viên, giáo trình và tài liệu tham khảo. TLDH (trừ bài giảng) là các sách được xuất bản trong và ngoài nước, các bài báo, công trình khoa học đã được công bố có tên tác giả, nhà xuất bản hoặc có chú dẫn về nguồn gốc cụ thể, rõ ràng được giảng viên và sinh viên sử dụng trong quá trình dạy, học.

Căn cứ nội dung của học phần, mục tiêu đào tạo ngành, bộ môn quản lý học phần lựa chọn, xác định TLDH của học phần, bao gồm: giáo trình và tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự ưu tiên. Hiệu trưởng qui định cụ thể giáo trình, tài liệu tham khảo của từng học phần trong chương trình đào tạo của từng ngành.

            2. Bài giảng là TLDH bắt buộc phải có đối với giảng viên khi giảng dạy học phần. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, giảng viên giảng dạy có trách nhiệm biên soạn bài giảng học phần. Bài giảng phải có nội dung cụ thể, có ví dụ minh họa, có bài tập thực hành vận dụng, do giảng viên biên soạn phù hợp với nội dung được qui định trong đề cương chi tiết học phần, đáp ứng yêu cầu trong chương trình đào tạo và phải được bộ môn thông qua, Trưởng bộ môn ký duyệt trước khi giảng dạy.

Hàng năm, giảng viên phải cập nhật, bổ sung kiến thức mới, đảm bảo bài giảng ngày càng khoa học, hiện đại, mang tính thực tiễn đáp ứng yêu cầu đào tạo.

            Điều 2. Trách nhiệm của giảng viên và Trưởng bộ môn trong việc quản lý và thực hiện

1. Giảng viên có trách nhiệm xây dựng đề cương chi tiết học phần được phân công trên cơ sở mục tiêu đào tạo, nội dung được qui định trong chương trình đào tạo; qui định rõ mức độ, yêu cầu, hình thức đánh giá. Giảng viên có trách nhiệm cung cấp, công khai cho sinh viên về TLDH học phần: tên giáo trình hoặc tài liệu tham khảo, năm xuất bản, nơi xuất bản hoặc địa chỉ nguồn trên internet và thường xuyên cập nhật, bổ sung giáo trình, tài liệu mới để sinh viên biết và sử dụng trong quá trình học tập.

2. Khi biên soạn TLDH, giảng viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm dân sự về Luật sở hữu trí tuệ, Luật bản quyền tác giả và những qui định của pháp luật Việt Nam; không được in ấn, phô tô phát hành khi chưa được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Mọi sự sao chép bất hợp pháp, vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, Luật bản quyền tác giả đều bị xử lý theo pháp luật.

Giảng viên không được phôtôcopy TLDH (giáo trình, bài giảng,…) để bán cho sinh viên dưới bất kỳ hình thức nào.

3. Trưởng bộ môn có trách nhiệm kiểm tra danh mục giáo trình, TLDH đối với từng học phần; đề xuất các giáo trình, TLDH mới bổ sung cho từng học phần; tổ chức biên soạn, quản lý và nghiệm thu đề cương chi tiết học phần do bộ môn quản lý trước khi giảng dạy; tổ chức nghiệm thu bài giảng của từng học phần, từng giảng viên thuộc bộ môn quản lý; chịu trách nhiệm đôn đốc, quản lý giảng viên thực hiện nội dung, phương pháp giảng dạy, tiến độ dạy học và chất lượng giảng dạy và đánh giá kết quả học tập các học phần thuộc bộ môn quản lý.

4. Hằng năm, khoa/bộ môn lập kế hoạch biên soạn TLDH (nếu có) có xác nhận của Trung tâm Thông tin - Thư viện trình Hiệu trưởng phê duyệt qua phòng Đào tạo theo đúng các quy định.

            Điều 3. Trách nhiệm của sinh viên

Sinh viên phải đọc và nghiên cứu giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo và thực hiện các nội dung mà giảng viên yêu cầu đối với học phần.

Sinh viên phải cập nhật các kiến thức mới thông qua các TLDH mới ban hành, các văn bản qui định mới của các cấp, các ngành và những kiến thức mới trong nước và trên thế giới có liên quan đến học phần mà giảng viên yêu cầu.

            Điều 4. Tổ chức thực hiện

            Căn cứ chương trình đào tạo, các khoa, bộ môn có trách nhiệm đề xuất kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo đối với các học phần còn thiếu. Trung tâm Thông tin - Thư viện có trách nhiệm kiểm tra các giáo trình, tài liệu tham khảo có trong thư viện theo chương trình đào tạo; phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch bổ sung, đảm bảo đủ TLDH phục vụ dạy, học, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

Trưởng các khoa/ bộ môn trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của bộ môn và giảng viên trong việc quản lý, sử dụng TLDH và bổ sung, cập nhật kiến thức mới của giảng viên và sử dụng TLDH của sinh viên theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị tập hợp ý kiến báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản qua phòng Đào tạo để xem xét, giải quyết./. 

HDU_42_7_Quy dinh bien soan tai lieu


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  QĐ số 1757/QĐ-ĐHHĐ, ngày 27/10/2015 Quyết định về việc Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy chuyên ngữ và không chuyên ngữ tại Trường Đại học Hồng Đức.
  •  Thông báo thực hiện bảo lưu kết quả học tập và chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo định hướng TOEIC đối với SV liên thông hệ chính quy
  •  Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập tại Trường Đại học Hồng Đức
  •  Quy định về công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ
  •   QUY ĐỊNH Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai của trường Đại học Hồng Đức

  • Các tin cũ hơn:
  •  QUY ĐỊNH Về chế độ thỉnh giảng tại trường đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số 1137/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/9/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức)
  •  QUY ĐỊNH thực hiện bảo lưu kết quả học tập của sinh viên và chuyển đổi phương thức đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHHĐ ngày tháng 02 năm 2009 của
  •  Quy định Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai của trường Đại học Hồng Đức (Ban hành theo Quyết định số 1138/QĐ-ĐHHĐ, ngày 30/9/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức
  •  Quy định số 234/QĐ-ĐHHĐ đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ