Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tin hoạt động KHCN
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trước hết đòi hỏi ý chí quyết tâm của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân và ý thức thức, trách nhiệm của mọi công dân, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của các thế hệ thanh niên, sinh viên ngày nay. Với ý nghĩa đó, ngày 10/12/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Một số giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của sinh viên trong tình hình mới”
Sáng ngày 27/12/2019, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: Giải pháp phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong sinh viên hiện nay.
1
Các tin khác