Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
QĐ cấp chứng chỉ
Quyết định số 1772/QĐ-ĐHHĐ ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc cấp chứng chỉ GDQPAN năm 2019.
DS SV được cấp CC GDQPAN bổ sung năm 2017
DS SV K37 CĐ được cấp CC GDQPAN năm 2017 và DS SV chưa hoàn thành môn GDQPAN
Danh sách sinh viên K18 ĐH được cấp CCGDQPAN năm 2017 và DS SV chưa hoàn thành môn GDQPAN
Danh sách SV cấp bổ sung chứng chỉ GDQPAN năm 2016
Danh sách SV hệ LT, VLVH được cấp chứng chỉ GDQPAN
Danh sách SV K17ĐH được cấp chứng chỉ GDQPAN
Danh sách SV K36CĐ được cấp chứng chỉ GDQPAN
1
Các tin khác