Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Công văn
QUY CHẾ Quản lý hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BTK ngày 20/5/2015 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường)
Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức hướng dẫn tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 – 2013
1
Các tin khác