Truyền thống 90 năm công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)

Cập nhật lúc: 04:19 CH ngày 23/07/2019

 Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I (1897-1914) và phát triển nhanh chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II (1918-1930) của thực dân Pháp. Dưới sự bóc lột hà khắc của thực dân, phong kiến giai cấp công nhân Việt Nam đã đòn kết, tổ chức tập hợp lại đấu tranh đòi quyền lợi, dẫn đến hình thành các Hội ái hữu, Hội tương tế trong các nhà máy, xí nghiệp, cuối năm 1920, người công nhân yêu nước Tôn Đức Thắng đã vận động thành lập Công hội Ba Son ở Sài Gòn, đây là tổ chức để lại dấu ấn trong lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Người đặt cơ sở lý luận, chuẩn bị về tương tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đã chỉ rõ: “Tổ chức Công hội trước là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”…

Năm 1929, lực lượng công nhân lao động khoảng 221.052 người, chiếm 1,3% dân số cả nước, đây là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội phát triển sôi nổi, đặc biệt là ở miền Bắc. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và tổ chức công hội đòi hỏi phải có một tổ chức lãnh đạo và như một tất yếu của lịch sử, ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, được sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, các công hội Đỏ địa phương đã liên kết thành một tổ chức công hội thống nhất là Tổng Công hội Đỏ. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và thông qua chương trình, điều lệ của Công hội Đỏ và quyết định xuất bản tờ báo Lao Động ngày 14/8/1929, đây cũng là một trong những tờ báo có thời gian tồn tại lâu nhất trong nền báo chí Việt Nam. (Đại hội V Công đoàn Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 18/11/1983 quyết định lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam)

Công đoàn Việt Nam, tiền thân là tổ chức Công hội đỏ Bắc kỳ. Kể từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN, với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đại diện bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; tổ chức, vận động đoàn viên, người lao động đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

90 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam; trãi qua 12 kỳ đại hội. Với những tên gọi khác nhau để phù hợp hoàn cảnh của mỗi giai đoạn cách mạng như: Công hội đỏ (thời kỳ 1929 – 1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936 – 1939), Hội công nhân phản đế (1939 – 1941), Hội công nhân cứu quốc (1941- 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946- 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961- 1988) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 1988 đến nay. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam cũng đã phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Bước vào thời kỳ đổi mới do ta khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập văn hóa, kinh tế thế giới, Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, với trọng tâm phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phong trào “xanh – sạch - đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, “xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo đoàn viên, người lao động. Qua đó đã khẳng định được vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QPAN của đất nước.

Có thể khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, đồng hành với sự phát triển của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã chứng tỏ là tổ chức duy nhất, có đủ bản lĩnh và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, góp phần viết nên trang sử hào hùng dựng nước, giữ nước của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Trong quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, những năm gần đây, đội ngũ CNVC-LĐ nước ta tăng nhanh về số lượng, nâng cao một bước về chất lượng, đa dạng về cơ cấu theo ngành KT và TPKT; số CN trí thức tăng nhanh, đội ngũ CN lao động trẻ chiếm tỷ lệ cao, tạo điều kiện cho giai cấp CN cống hiến nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

              Đường lối của Đảng về xây dựng giai cấp CN trong tình hình mới, được thể hiện và cụ thể hóa bằng Nghị quyết Hội nghị BCH TW 6 khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp CN/VN thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước". Nghị quyết đã chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ của CĐ đối với sự nghiệp xây dựng GCCN trong giai đoạn mới.

90 năm xây dựng và phát triển (28/7/1929 – 28/7/2019), Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân đạt được những thành tựu bước đầu trong công cuộc đổi mới đất nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Dù ở thời điểm nào mục tiêu phấn đấu của tổ chức Công đoàn cũng nhất quán phương châm:đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ghi nhận những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã tuyên dương, tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý, đây là nguồn sức mạnh động viên, cổ vũ tinh thần to lớn cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững bước đi lên trên con dường đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Từ ngày 24 đến 26/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với sự tham gia của 950 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước và 7 đoàn quốc tế. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn. Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

 

Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam khoa XII ra mắt Đại hội

 

Với phương châm“Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, từng bước tạo lợi thế khác biệt cho đoàn viên, Chương trình phúc lợi đoàn viên đã được triển khai ở các cấp Công đoàn với 1.157 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên và người lao động với giá ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích của trên 1,7 triệu lượt đoàn viên với số tiền 526 tỷ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” được triển khai từ năm 2015 và không ngừng phát triển. Hơn 8 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được hưởng lợi từ Chương trình này với tổng số tiền hơn 8.500 tỷ đồng. Chương trình "Mái ấm Công đoàn” đã trở thành Chương trình có ý nghĩa nhân văn to lớn. Trong 5 năm qua, trên 20 nghìn gia đình đoàn viên nghèo đã được xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng...

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” mở ra những điều kiện mới để tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức Công đoàn và đoàn viên, trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết về: nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật, chăm sóc y tế, cơ sở vật chất về thể dục, thể thao,... Dự kiến, Tháng Công nhân năm 2019 sẽ  bàn giao 300 căn hộ đầu tiên cho công nhân lao động. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII gồm 161 đồng chí. Đoàn Chủ tịch gồm 22 đồng chí; Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, đồng chí Bùi Văn Cường được BCH bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. 

Công đoàn trường Đại học Hồng Đức, sau 22 năm xây dựng và phát triển, đã trải qua 7 kỳ đại hội. Hiện nay, Công đoàn trường có 733 đoàn viên, sinh hoạt ở 28 công đoàn bộ phận. Viết tiếp trang  sử Công đoàn của ba trường Cao đẳng, 22 năm qua Công đoàn trường Đại học Hồng Đức, được sự quan tâm đặc biệt của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Đảng ủy trường, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trường Đại học Hồng Đức đã vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững đoàn kết, đồng sức đồng lòng xây dựng Công đoàn trường từng bước đi lên, ngày càng khẳng định được vai trò, là thành viên tích cực trong công tác đào tạo của nhà trường, trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhìn lại chặng đường 22 năm xây dựng và phát triển mặc dù còn gặp không ít khó khăn, một số hoạt động chưa đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và yêu cầu phát triển của nhà trường; song phải khẳng định Công đoàn trường đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, là nơi để đoàn viên bày tỏ tâm sự của mình. Ghi nhận thành tích đạt được trong 22  năm xây dựng và phát triển Công đoàn trường luôn được công nhận là Công đoàn vững mạnh, tiêu biểu trong phong trào CNVC- LĐ  và hoạt động công đoàn của tỉnh và trong các trường Đại học, Cao đẳng cả nước.

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong  22 xây dựng và phát triển, Năm 2003 được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 07 Cờ thi đua, 8 Bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá tặng 07 Cờ thi đua và 12 Bằng khen; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 01 Cờ thi đua và 7 bằng khen. Trong 22 năm qua Công đoàn trường đã có gần 300 cán bộ, đoàn viên công đoàn được Công đoàn các cấp tặng Bằng khen,  22 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; 55 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công đoàn”; Năm 2009 Công đoàn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.

 

Ban Chấp hành Công đoàn trường khoá VII ra mắt, nhận nhiệm vụ tại Đại hội

 

Ban Thường vụ Công đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa
làm việc với BTV Công đoàn trường Đại học Hồng Đức

 

 

Đồng  chí Lương Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng Cờ Tổng LĐLĐ Việt Nam
cho Tập thể Công đoàn trường

 

 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh An, Nguyên Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Nguyễn Xuân Song,
Nguyên Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động  tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Công đoàn trường
tặng Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh cho Tập thể Nữ Công trường

 

 

     TS. Hoàng Nam,  Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu  trưởng và Đ/c Lê Chung Văn, Trưởng ban Ban Tổ chức
 Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa trao Cờ thi đua toàn diện LĐLĐ tỉnh cho Tập thể Công đoàn trường

 

 

     MỘT SỐ HÍNH ẢNH ĐẶC SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAN TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 VP. Công đoàn Trường

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40455723