Trường Đại học Hồng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

Cập nhật lúc: 05:54 SA ngày 30/09/2019

Sáng ngày 27/9/2019, Tại phòng 302, Nhà điều hành, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị, các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

           Tham dự Hội nghị có TS. Hoàng Nam – Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Ban Giám hiệu; các Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ; lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể cấp trường.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe TS. Hoàng Nam – Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường truyền đạt nội dung các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới. Các Kết luận của Ban Bí thư: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 53- KL/TW ngày 4/6/2019 về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 13- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Trên tinh thần của Hội nghị, Đảng ủy Nhà trường đã thông qua dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ của Bộ Chính trị và Kết luận 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII). Theo đó, nhiệm vụ tập trung vào việc thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và làm sâu sắc thêm nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet, mạng xã hội; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Hoàng Nam yêu cầu: Sau Hội nghị, Ban chi ủy, chi ủy, lãnh đạo các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết ở đơn vị mình; chủ động xây dựng kế hoạch hành động; chú trọng vận dụng nội dung cơ bản các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết vào học tập, nghiên cứu khoa học và công tác; đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh./.

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40567311