Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội nghị CBVC Năm học 2021-2022
Hội nghị CBVC Năm học 2021-2022
HNCBVC
HNCBVC
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu chung

A. Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: Cơ cấu tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động; công tác cán bộ quản lý; chế độ chính sách; công tác chính trị tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ trong trường.