Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên trường Đại học Hồng Đức Năm học 2013 - 2014
Cập nhật lúc: 08:04 AM ngày 15/08/2013
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học Việt Nam, Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ quy định về tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy các trường Đại học tại Điều 24, Quyết định 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”. Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, năm học 2013 - 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên trong nhà trường nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao theo đúng quy định của Luật giáo dục Đại học Việt Nam và Điều lệ trường Đại học Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Cán bộ quản lý chuyên môn từ cấp phó trưởng bộ môn trở lên phải được học tập, bồi dưỡng và có chứng chỉ về quản lý giáo dục theo quy định.

- Giảng viên, hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ giảng dạy phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo qui định; tuyệt đối không phân công giảng dạy cho cán bộ, giảng viên chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm, không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

- Việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ, giảng viên phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật; giao phòng Tổ chức – Cán bộ chủ trì, phối hợp cùng phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

- Cán bộ quản lý từ phó trưởng bộ môn trở lên (và tương đương); cán bộ trong diện quy hoạch nguồn trưởng, phó bộ môn, chưa qua bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

- Tất cả giảng viên chưa qua đào tạo sư phạm, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Hình thức tổ chức bồi dưỡng

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục: Thực hiện theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên kết với Học viện Quản lý Giáo dục. (01 lớp, có Quyết định cụ thể sau)

- Lớp nghiệp vụ sư phạm: Thực hiện theo “Chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo do trường Đại học Hồng Đức tổ chức đào tạo. (01 lớp, có Quyết định cụ thể sau)

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Dự kiến từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014. (Ban tổ chức lớp học bố trí lịch bồi dưỡng cụ thể sau)

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Hồng Đức.

3. Kinh phí tổ chức thực hiện

- Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục: Hỗ trợ kinh phí từ nguồn bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm.

- Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: Học viên tự túc (tự đóng học phí), trên cơ sở lấy thu bù chi theo quy định của nhà trường. (Dựa trên thực tế số lượng học viên tham gia lớp học sẽ có kế hoạch Dự trù kinh phí riêng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức-Cán bộ

- Là đơn vị thường trực, phối hợp cùng phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện; Thông báo, lập danh sách, tham mưu Quyết định Ban tổ chức, học viên được tham gia các lớp bồi dưỡng; Đấu mối với Học viện QLGD để mở lớp và quản lý lớp học.

2. Phòng Đào tạo

- Chịu trách nhiệm về kế hoạch tổ chức và các điều kiện chuyên môn đào tạo, bối dưỡng để thực hiện kế hoạch; bố trí phòng học, phòng thi; căn cứ Chương trình bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch dạy học và đề xuất cử giảng viên giảng dạy Lớp NVSP.

3. Các đơn vị trực thuộc

- Quán triệt và thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, trong đơn vị về Kế hoạch và Thông báo Bồi dưỡng cán bộ, giảng viên năm học 2013-2014 của nhà trường để cán bộ, giảng viên tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Phối hợp với phòng Tổ chức-Cán bộ trong thực hiện Kế hoạch theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên năm học 2013 - 2014; yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả và chất lượng./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing