Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ
Cập nhật lúc: 02:35 PM ngày 03/08/2020

 

                                      PHÂN CÔNG

        NHIỆM VỤ CBVC, LĐHĐ PHÒNG TỔ CHỨC-CÁN BỘ

                                  (Từ ngày 03/8/2020)

 

 

TT

Họ và tên/ Chức vụ

Lĩnh vực công việc được giao

1.

Thiều Minh Tú

Trưởng phòng

Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

-   Công tác tổ chức bộ máy; Công tác cán bộ;

-      Công tác chính trị, tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ;

-      Công tác đánh giá CBVC-LĐ hàng năm, hằng tháng, đánh giá CBQL;

-      Phê duyệt các hồ sơ, văn bản trước khi trình ký;

-      Chỉ đạo công tác đối ngoại, tiếp công dân;

-      Xử lý các trường hợp CBVC vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật trong trường;

-      Công tác Tổ chức, Thi đua-Khen thưởng của Phòng;

-  Chỉ đạo công tác ISO của phòng;

-      Duyệt tin trước khi đưa lên Website.

2.

 

 

Phạm Thị Thúy Vân

Phó Trưởng phòng

 

 

 

-            Giúp Trưởng phòng phụ trách các công tác sau:

-       - Giúp Trưởng phòng trong công tác xây dựng tổ chức - bộ máy, công tác cán bộ;

-       -  Công tác đào tạo, bồi dưỡng của CBVC-LĐ;

-      Công tác chế độ chính sách đối với người lao động;

-      Chịu trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra việc tổng hợp xếp loại hàng tháng, báo cáo Trưởng phòng trước khi trình ký BGH;

-      Làm báo cáo tháng, các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

-      Hồ sơ xét học hàm, học vị, danh hiệu nhà giáo, kỷ niệm chương;

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng;

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3.

Lê Văn Hà

Phó Trưởng phòng-

Phụ trách VP Đảng ủy

-         Giúp Trưởng phòng phụ trách các công tác sau:

-      Phụ trách công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Nhà trường;

-      Giúp Trưởng phòng về công tác chính trị tư tưởng, an ninh chính trị nội bộ;

-      Xây dựng các báo cáo, quy chế, quy định thuộc lĩnh vực được phân công;

-  Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website khi có yêu cầu;

-      Làm việc với cán bộ, viên chức của Trường về công việc được phân công;

-      Làm việc với khách ngoài Trường đến công tác với Phòng khi Trưởng phòng uỷ quyền.

4.

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

  Thực hiện các công việc:

- Thực hiện nghiệp vụ và hồ sơ tiếp nhận, tập sự, hết tập sự, điều động, chuyển công tác cho CBVC-LĐ;

- Soạn thảo các văn bản công tác tổ chức cán bộ;

-      Theo dõi việc thực hiện định mức lao động cho CBGV;

-      Thực hiện các công việc về phụ cấp nhà giáo;

-      Theo dõi và thu bảng chấm công toàn trường;

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

-      Tổng hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Nhà trường;

-      Đưa tin hoạt động, dữ liệu của phòng lên Website khi có yêu cầu;

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng;

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

5.

Vũ Thị Hạnh

Chuyên viên

  Thực hiện các công việc:

- Chế độ, chính sách đối với CBVC: nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại CBGV;

-      Mảng công tác BHXH, hưu trí, thôi việc, nghỉ việc, kéo dài thời gian công tác, nghỉ phép cho CBVC;

-      Thực hiện thủ tục nâng lương cho CBGV;

-      Công tác ISO của phòng;

-      Tổng hợp, báo cáo theo lĩnh vực công việc được giao;

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng;

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định;

-      Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

6.

Phạm Thị Bích

Chuyên viên

Thực hiện các công việc:

-      Theo dõi, quản lý CBVC- LĐ công tác đào tạo bồi dưỡng

-      Thực hiện nghiệp về đánh giá, xếp loại CBVC- LĐ hằng tháng;

-      Quản lý, bổ sung, cập nhật hồ sơ CBVC-LĐ, hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm, hồ sơ tuyển dụng cán bộ;

-      Tổng hợp, báo cáo theo lĩnh vực công việc được giao;

-      Phát hành văn bản khi có ý kiến của Trưởng phòng;

-      Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công;

-      Lưu trữ hồ sơ theo quy định;

-      Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Ghi chú:  Căn cứ tình hình cụ thể, Trưởng phòng có thể xem xét phân công lại công việc cho CBVC,-LĐ của

phòng phù hợp với điều kiện công tác và nâng cao hiệu quả công việc.

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Giới thiệu chung
  •  Cơ cấu tổ chức

  • Các tin cũ hơn:
  •  Liên hệ