Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân Công nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính
Cập nhật lúc: 03:21 PM ngày 09/07/2020

I. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo phòng

1.Trưởng phòng: Phạm Anh Giang

 Email: phamanhgiang@hdu.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm các nhiệm vụ của phòng được giao và thực hiện.

- Phụ trách chung nhiệm vụ của phòng: Tổ chức cán bộ, công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng.

- Trưởng ban ISO của phòng, tham gia công tác kiểm định chất lượng.

- Tham mưu thẩm định kế hoạch đầu tư, xây dựng mới, sửa chữa, mua sắm máy móc thiết bị và tài sản khác.

- Thẩm định kế hoạch kinh phí của các đơn vị, tổ chức đoàn thể theo kế hoạch tổng thể đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

2. Phó trưởng phòng Lê Ngọc Sê:

Email: lengocse@hdu.edu.vn  

Nhiệm vụ:

- Quản lý công tác Kế hoạch

- Phụ trách mảng Xây dựng cơ bản (Ban Quản lý Dự án Xây dựng).

- Chịu trách nhiệm các công việc được trưởng phòng uỷ quyền.

 3. Kế toán trưởng: Lê Thị Thắng

 Email: lethithang@hdu.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Quản lý hoạt động công tác Kế toán

- Thực hiện nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo luật Kế toán; Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản;

Tham mưu với Hiệu trưởng về lĩnh vực đầu tư tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

- Tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Giám sát chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp lương BHXH, BHYT, học  bổng, trợ cấp XH và các chế độ khác.

- Chịu trách nhiệm các công việc được trưởng phòng uỷ quyền.

II. Phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức phòng KHTC:

1. Danh sách cán bộ, viên chức phòng KHTC:

- Đồng chí: Lê Văn Đại

Email: ledaikhtc@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Hoàng Ngọc Hải

Email: hoanghaikhtc@gmail.com

- Đồng chí: Nguyễn Thị Việt Hằng

Email: nguyenthiviethang@hdu.edu.vn 

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Hiếu

Email: nguyenxuanhieu@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Trịnh Thị Thu Huyền

Email: trinhthithuhuyen@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Trịnh Quốc Khánh

Email: trinhquockhanh@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thuỳ Linh

Email: phamthuylinhtc@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Hồ Thị Hoàng Mai

Email: hothihoangmai@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Lê Hồng Nhung

Email: lehongnhung@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Nguyễn Lan Phương

Email: nguyenlanphuong@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Lê Đỗ Thu Phương

Email: lethuphuong@hdu.edu.vn

- Đồng chí: Phạm Linh trang

Email: phamlinhtrang@hdu.edu.vn

2. Phân công nhiệm vụ phòng Kế hoạch tài chính.

2.1. Công tác Kế hoạch:

a. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chiến lược, trung hạn và hàng năm.

b. Hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị.

c. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng dài hạn, ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn, dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch theo năm học của các đơn vị

e. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng phê duyệt: kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, kinh phí

Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng hệ thống văn bản chế độ chính sách, như: các quy chế, quy trình, quy định về công tác kế hoạch, quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu nội bộ, hạch toán kế toán, thanh toán các khoản kinh phí và quản lý các nguồn thu; quy trình xuất nhập vật tư, văn phòng phẩm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy trình quản lý và mua sắm tài sản, ... và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đặc thù phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng của Trường, phù hợp với các quy định chung và đặc điểm của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

g. Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng tăng quyền tự chủ cho các đơn vị; cụ thể hóa các chế độ chính sách, quy định cụ thể về nội dung và định mức thanh toán phù hợp với thực tế và chế độ, chính sách hiện hành.

h. Thực hiện công tác báo cáo thống kê, kế hoạch, tài chính định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Giáp dục và Đào tạo và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Công tác tài chính, kế toán.

a. Thực hiện việc thanh toán các chế độ về tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp nghề, bảo hiểm, thai sản, ốm đau, độc hại, học bổng, trợ cấp xã hội,…cho cán bộ và người học và các khoản chi thường xuyên khác.

b. Công tác quản lí nguồn thu:

- Tổ chức thực hiện nguyên tắc mọi nguồn thu của Trường tập trung tại một đầu mối Phòng KH-TC và khai thác tốt các nguồn thu cho Trường, tăng tích lũy để đầu tư cho cơ sở vật chất của Nhà trường.

- Thực hiện rà soát, đối chiếu và tổ chức thu học phí của người học ở tất cả các bậc đào tạo, các hệ đào tạo của các khóa học trước khi ra Trường; các khoản thu các dịch vụ của Trường.

- Phối hợp ngân hàng thu học phí: Bố trí thu, đối chiếu ngày, tuần, tháng, quý, năm; quản lý nguồn thu từng ngân hàng và người học; quản lý hệ thống các tài khoản ngân hàng, luân chuyển nguồn vốn, kỳ gửi giữa các ngân hàng.

c. Thực hiện công tác quản lý, triển khai và hướng dẫn việc tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp và các hoạt động hợp tác quốc tế. Tổ chức việc cấp phát, quản lý kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, các hoạt động NCKH của người học theo dự toán kinh phí đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

 d. Thực hiện công tác thu hồi công nợ trong và ngoài trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường đối chiếu công nợ hàng tháng, quý; đôn đốc thu hồi công nợ đối với các đơn vị liên kết đào tạo, các hợp đồng dịch vụ; đối chiếu, thu hồi công nợ các loại tiền điện, nước

- Kiểm soát chứng từ tạm ứng và thanh toán tạm ứng trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến thời hạn thanh toán.

e. Công tác thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Thực hiện kê khai, quyết toán và nộp các khoản thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng với cơ quan thuế, tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán các khoản thuế với Cục thuế.

- Thực hiện kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ viên chức Trường và khoản thuế TNCN vãng lai của hợp đồng lao động thời vụ, ngắn hạn được Trường chi trả tiền công; tổng hợp trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết toán thuế TNCN với Cục thuế.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Trường tổ chức thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT đối với các hợp đồng NCKH, hợp đồng dịch vụ của các đơn vị và cá nhân thuộc Trường.

f. Công tác quyết toán, báo cáo tài chính

- Lập báo cáo quyết toán tài chính và thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm; thực hiện chỉnh lý theo kiến nghị của kiểm toán độc lập trình Hiệu trưởng phê duyệt gửi Bộ GD&ĐT để báo cáo theo quy định.

- Thực hiện 03 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự kiểm tra tài chính nội bộ và công tác thanh tra tài chính nội bộ theo qui định.

g. Công tác tổ chức bộ máy kế toán

- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

- Chủ trì hướng dẫn các đơn vị ghi sổ theo dõi tài sản; hạch toán, ghi sổ các khoản thu - chi và kiểm tra việc hạch toán, thanh quyết toán các khoản thu - chi tại các đơn vị, thuộc; quy định các biểu mẫu, sổ sách áp dụng chung cho toàn Trường.

- Tổ chức việc kiểm tra, giám sát và kiến nghị Hiệu trưởng xử lý những vi phạm cụ thể theo quy định đối với công tác quản lý thu, chi các khoản kinh phí được Trường cấp hoặc được ủy quyền thu và để lại đơn vị sử dụng; công tác quản lý tài sản được giao tại các đơn vị thuộc Trường.

- Thực hiện công tác bảo quản và lưu giữ chứng từ, hồ sơ sổ sách kế toán theo  đúng qui định; quản lý tài sản của Phòng được Nhà trường giao.

2.3. Công tác khác.

a. Quản lý và cấp phát các phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại “Quy chế in và quản lý văn bằng chứng chỉ của Trường Đại học Hồng Đức”.

b. Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa duy tu tài sản, thiết bị và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt; tham gia công tác mua sắm, nghiệm thu các loại tài sản, thiết bị.

c. Chủ trì công tác kiểm kê và thanh lý tài sản, trích khấu hao tài sản theo đúng quy định; thu hồi tài sản thanh lý về kho và tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện thanh lý tài sản.

 d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao và theo thẩm quyền được pháp luật quy định

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing