Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Cập nhật lúc: 11:34 AM ngày 01/02/2021

       Công đoàn trường Đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 34-QĐ/LĐ, ngày 25/12/1997 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Toàn trường hiện có 712 CBVC-LĐ (259 nam, 453 nữ), trong đó có 25 PGS, 166 tiến s, sinh hoạt ở 28 CĐ bộ phận của 35 đơn vị trực thuộc trường. 

1. Chức năng

1.1. Công đoàn trường Đại học Hồng Đức là tổ chức Công đoàn cơ sở, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động Tỉnh và Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động theo nguyên tắc, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Pháp luật.

1.2. Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC-LĐ; tham gia công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, chuyên môn cùng cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ, của Nhà trường.

1.3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBVC-LĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện phong trào CBVC-LĐ và công tác Công đoàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa và quy chế hoạt động của Công đoàn trường.

2.2. Thường xuyên chăm lo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động phong trào CBVC-LĐ, công tác Công đoàn, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn; công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính và công tác phát triển đoàn viên, quản lý hồ sơ đoàn viên theo qui định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

2.4. Tham gia tuyên truyền, vận động CBVC-LĐ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp.

2.5. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CBVC-LĐ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của  Đảng bộ, của Nhà trường và Công đoàn trường.

2.6. Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn trong việc đảm bảo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Đảng bộ, của Nhà trường được chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh; Kiểm tra, giám sát các Công đoàn bộ phận, Đoàn viên, CBVC-LĐ trong thực hiện, chấp hành Pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2.7. Quản lý tài sản, tài chính và hoạt động kinh phí Công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ và phân cấp quản lý đến các CĐ bộ phận, đảm đảm các điều kiện cho hoạt động Công đoàn trường.

3. Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Quyết định số 126 QĐ/LĐLĐ, ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về việc công nhận BCH, BTV, Chủ nhiệm và UBKT Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2017- 2022. Theo đó Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 15 đồng chí.

- Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-LĐLĐ, ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc Công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên BCH, BTV Phó Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2017-2023, cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

di động/Ghi chú

1.       

Lê Văn Hà

Chủ tịch Công đoàn trường

0912725381

2.       

Đàm Văn Vạn

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

Nghỉ BHXH 01/3/2020

3.       

Mai Xuân Thắm

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

0972806366

4.       

Nguyễn Thị Hồng

Ủy viên BTV Công đoàn trường

Nghỉ BHXH 01/3/2020

5.       

Lê Đức Liên

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912950366

6.       

Trịnh Thị Thu Huyền

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912384406

7.       

Lê Hồng Sinh

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0904240158 

4. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn trường và Chủ tịch các CĐBP, nhiệm kỳ 2017-20122.

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chi chú

4.1. Ủy viên BCH Công đoàn trường

1.       

Lê Văn Hà

Chủ tịch Công đoàn trường

0912725381

2.       

Mai Xuân Thắm

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

0972806366

3.       

Lê Đức Liên

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912950366

4.       

Trịnh Thị Thu Huyền

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912384406

5.       

Lê Hồng Sinh

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0904240158

6.       

Nguyễn Hữu Tân

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0982331297

7.       

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912315355

8.       

Lê Đức Thọ

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0888828638

9.       

Lê Thị Huyên

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0914161953

10.  

Lê Thị Thắng

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0934621976

11.  

Nguyễn Thị Hạnh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0913395253

12.  

Vũ Thanh Hà

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912114360

13.  

Hoàng Văn Chính

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0985899158

14.  

Trịnh Thị Hằng

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0947184456

15.  

Lê Thị Thanh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912244889

4.2. Chủ tịch các Công đoàn bộ phận

1.       

Lê Đức Liên

Chủ tịch Công đoàn phòng QLKHCN-HTQT

0912950366

2.       

Trịnh Thị Thu Huyền

Chủ tịch Công đoàn khoa KTQTKD

0912384406

3.       

Lê Hồng Sinh

Chủ tịch Công đoànphòng CT .HSSV

0912384406

4.       

Hoàng Văn Chính

Chủ tịch Công đoàn khoa Khoa học Tự nhiên

0985899158

5.       

Vũ Thanh Hà

Chủ tịch Công đoàn khoa Khoa học Xã hội

0912114360

6.       

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch Công đoàn Khoa Tâm lý Giáo dục

0912315355

7.       

Lê Đức Thọ

Chủ tịch CĐ khoa CNTT&TT

0888828638

8.       

Lê Thị Thanh

Chủ tịch CĐ khoa NLNN&TTNCƯDKHCN

0912244889

9.       

Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch Công đoàn phòng QLĐT-SĐH

0913395253

10.  

Lê Thị Huyên

Chủ tịch Công đoàn khoa GDMN

0914161953

11.  

Lê Thị Thắng

Chủ tịch Công đoàn phòng KHTC

0934621976

12.  

Trịnh Thị Hằng

Chủ tịch Công đoàn khoa Ngoại ngữ

0947184456

13.  

Lê Sỹ Chính

Chủ tịch Công đoàn khoa KTCN

0985818717

14.  

Nguyễn Thị Chinh

Chủ tịch Công đoàn khoa LLCT-Luật

0917943801

15.  

Hoàng Thế Hoạt

Chủ tịch Công đoàn khoa GDTC

0915861181

16.  

Vũ Ngọc Tuấn

Chủ tịch Công đoàn khoa GDTH

0978646575

17.  

Phạm Thị Thúy Vân

Chủ tịch Công đoàn phòng Tổ chức Cán bộ

0915142489

18.  

Phan Văn Chánh

Chủ tịch Công đoàn phòng HCTH

0946216216

19.  

Lê Thanh Tuấn

Chủ tịch Công đoàn phòng QT-VT,TB

0912226458

20.  

Trịnh Thị Huyền

Chủ tịch Công đoàn phòng Thanh tra GD

0912101270

21.  

Nguyễn Ngọc Đỉnh

Chủ tịch Công đoàn phòng ĐBCL&KT

0976976258

22.  

Nguyễn Văn Bích

Chủ tịch CĐ Ban QLNT-Y tế-NƠSV

0943199346

23.  

Ng~ Lương Phương

Chủ tịch Công đoàn Ban Bảo vệ

0366599699

24.  

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm TTTV

0917881802

25.  

Nguyễn Thị Huệ

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDQT

0913865739

26.  

Ngọ Văn Tuấn

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDQPAN

0912944785

27.  

Nguyễn Thúy Huệ

Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDTX

0984545433

28.  

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch Công đoàn Trường MNTH

0986601011

 

 

Ảnh: Ủy viên BCH Công đoàn trường và Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2017-2022

 

                                                       VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG (CẬP NHẬT NGÀY 14/01/2021)


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing