ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TỔNG KẾT LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2013

Cập nhật lúc: 10:44 SA ngày 05/06/2013

       Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Thực hiện Chương trình công tác Quý II năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức và Quyết định số 399-QĐ/ĐU, ngày 20/5/2013 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về việc thành lập Ban tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2013.
       Xác định rõ công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và năng lực công tác cho đảng viên nói chung, đảng viên mới nói riêng là trách nhiệm của tổ chức đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đảng viên, “Đảng viên trong thời gian dự bị phải học xong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”. Đây là một trong những điều kiện để xét chuyển chính thức cho đảng viên khi hết thời kỳ dự bị.
       Sau một thời gian chuẩn bị, Lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới năm 2013 đã được khai mạc vào ngày 26/5/2013, qua gần 10 ngày học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết bài thu hoạch, tối ngày 04/6/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban tổ chức lớp học tổ chức tổng kết và bế mạc lớp học. Đợt học tập này, Đảng bộ nhà trường tổ chức cho 56 đồng chí đảng viên mới chưa tham gia học tập lý luận chính trị theo quy định; số đảng viên tham gia dự học gồm 56 đồng chí, đạt 100%. Trong đó, về số lượng: nam có: 15 đồng chí, (26,78%);  nữ: 41 đồng chí (73,22 %); Cán bộ viên chức: 16 đ/c (28,57%); Sinh viên: 40 đ/c (71,43%); Về tuổi đời: Từ 22- 30 tuổi: 45 đồng chí (80,36%); từ 31 - 47 tuổi: 11 đồng chí (19,64%); Về trình độ: TS: 02 đồng chí; ThS: 10 đồng chí; ĐH và đang học ĐH: 42 đồng chí ; Cao đẳng: 02 đồng chí. Nhiều đồng chí được giao đảm nhiệm các trọng trách công tác chuyên môn, công tác các đoàn thể CĐ, ĐTN, Hội SV. Nhìn chung các đồng chí đảng viên mới đang thể hiện tốt vai trò trách nhiệm gương mẫu trong chi bộ, các tổ chức, đơn vị.
 
 
                                                       Toàn cảnh Lễ tổng kết, bế giảng Lớp học
 
        Sau gần 10 ngày học tập, nghiên cứu, lớp học đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, nội dung theo quy định của Trung ương, với 9 bài trong “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dùng cho đảng viên mới”. Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, theo tinh thần NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, xuất bản năm 2012, Cụ thể là:
1. Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ Nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.
2. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta.
3. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN.
4. Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
5. Phát triển Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội.
6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.
7. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
8. Tổ chức cơ sở của Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
9. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Có lồng ghép báo cáo bổ sung vào các chuyên đề những vấn đề thời sự chính trị cần thiết, cơ bản, phù hợp với đối tượng và thực tiễn công tác của đảng viên, công tác của đảng bộ và nhà trường.
       Qua đợt học tập, các đảng viên mới có thêm nhận nhận thức, hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; về nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; về nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên xây dựng chương trình hành động để không ngừng phấn và đấu rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
        Tại Lễ tổng kết, bế giảng lớp học Ban Thường vụ, Ban tổ chức lớp học đánh giá cao kết quả tổ chức, học tập của Lớp LLCT cho đảng viên mới năm 2013. Về cơ bản lớp học đã hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đã thành công tốt đẹp. Trong tổng số 56 đồng chí tham gia lớp học, đạt 100% đảng viên mới được cấp chứng nhận; có 10 đ/c đạt loại giỏi (chiếm 17,86% ); 46 đ/c đạt loại khá (chiếm 82,14% ). 
 
 
                                                       Các đại biểu và Học viên dự Lễ tổng kết
 
          Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao Giấy chứng nhận cho đảng viên mới đã hoàn thành chương trình bồi dường LLCT năm 2013. Trong bài phát biểu, đồng chí Hoàng Nam, nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2013 đã kết thúc, kết quả đạt được rất tốt đẹp, song đây cũng chỉ là những bước đầu. Đảng ta luôn luôn yêu cầu cao đối với mỗi đảng viên, mong các đồng chí đảng viên mới sau đợt học tập này trên cương vị công tác được giao, tích cực nghiên cứu đưa những kiến thức đã học vận dụng vào thực tiễn công tác của mình, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa trong việc xây dựng Chi bộ và Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh toàn diện. 
         Lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới, luôn luôn được bổ sung hoàn thiện, phát triển. Đề nghị mỗi đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới tiếp tục học tập, phấn đấu, tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng vươn lên để trưởng thành, thành đạt hơn nữa trong học tập, rèn luyện, công tác và hạnh phúc trong cuộc sống.
 
 
                           Đ/c Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy,  trao Giấy chứng nhận cho Học viên đạt loại Giỏi
 
        Đại diện cho các đồng chí đảng viên mới tham gia lớp học, đồng chí Mai Văn Tùng, chi bộ Khoa Khoa học Xã hội đã thay mặt toàn thể học viên hứa quyết tâm không ngừng phấn đấu, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và sẽ đem trí tuệ, nhiệt huyết, tinh thần tiền phong, gương mẫu để đóng góp xây dựng Đảng bộ, xây dựng trường Đại học Hồng Đức phát triển và hội nhâp./.
 
                                                                                                        Tin và ảnh: Văn phòng Đảng ủy

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579765