Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Khoa
Khoa
Nam
Nam
1
1
1
1
Play/Pause
Lịch sử hình thành

Trung tâm Tư vấn, kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức trực thuộc trường Đại học Hồng Đức được thành lập trên cơ sở từ Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng trực thuộc Khoa kỹ thuật - Công nghệ.

Ngày 11/01/2019 Trung tâm đã tái cấu trúc lại hệ thống lãnh đạo và 4 bộ phận: 1. Bộ phận thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 2. Bộ phận kỹ thuật thi công; 3. Bộ phận tư vấn thiết kế; 4. Bộ phận kế hoạch tài chính.

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ

Trung tâm Tư vấn Kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức

Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý

Danh sách cán bộ và trình độ chuyên môn

Tin tức

Ngày 17/4/2019, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số 343/GCN-BXD.

Về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành kỹ thuật công trình cho Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức.

Cơ sở vật chất