Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chức năng và nhiệm vụ
Cập nhật lúc: 07:48 AM ngày 31/10/2019
Trung tâm Tư vấn Kiểm định xây dựng và môi trường Hồng Đức

              1. Chức năng

Tư vấn, kiểm định chất lượng các vật liệu, công trình xây dựng và môi trường; nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu, xây dựng môi trường; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thí nghiệm, thực hành cho sinh viên Khoa Kỹ thuật-Công nghệ.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng;

2.2. Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng;

2.3. Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng các công trình xây dựng;

2.4. Thực hiện dịch vụ tư vấn, thi công xây dựng môi trường bao gồm:

- Tư vấn, thi công dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án;

- Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án;

- Tư vấn, thi công, giám sát công trình xây dựng và công trình môi trường;

- Giám sát các công trình, dự án theo hợp đồng với chủ đầu tư

- Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ cho công tác thiết kế quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng;

2.5. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thí nghiệm, thực hành cho sinh viên Khoa Kỹ thuật- Công nghệ;

2.6. Nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ;

2.7. Sản xuất, hỗ trợ sản xuất và chuyển giao các kết quả nghiên cứu và ứng dụng Khoa học và Công nghệ;

2.8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường;

2.9. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền và của nhà trường. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định và theo yêu cầu của trường.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức giao.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing