Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch sử hình thành
Ngày 11/01/2019 Trung tâm đã tái cấu trúc lại hệ thống lãnh đạo và 4 bộ phận: 1. Bộ phận thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 2. Bộ phận kỹ thuật thi công; 3. Bộ phận tư vấn thiết kế; 4. Bộ phận kế hoạch tài chính.
1
Các tin khác