Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả NCKH
Ngày 20/01/2021, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ (KHCN) cấp Bộ: “Biện pháp giáo dục giá trị cho nữ sinh viên CĐ, ĐH ở Thanh Hóa” do TS. Mai Thị Quý – Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị - Luật làm Chủ nhiệm đề tài.
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt, năm học 2017 – 2018, khoa Lý luận chính trị - Luật tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ, toàn khoa đã nỗ lực, đa dạng hóa hoạt động khoa học và công nghệ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ khoa học đã được giao. Kết quả đạt được như sau:
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ đã được nhà trường phê duyệt, năm học 2016 – 2017, khoa Lý luận chính trị - Luật tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động khoa học và công nghệ, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được cụ thể như sau:
hực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ đã được nhà trường phê duyệt, năm học 2016 – 2017, khoa Lý luận chính trị - Luật tiếp tục đẩy mạnh hoạt động NCKH, toàn khoa đã nỗ lực phấn đấu, đa dạng hóa hoạt động khoa học và công nghệ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ khoa học đã được giao.
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ đã được nhà trường phê duyệt, năm học 2015 – 2016, khoa Lý luận chính trị - Luật tiếp tục đẩy mạnh hoạt động NCKH, toàn khoa đã nỗ lực phấn đấu, đa dạng hóa hoạt động khoa học và công nghệ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ khoa học đã được giao.
1
Các tin khác