Đảng Bộ Trường Đại học Hồng Đức tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Cập nhật lúc: 01:58 CH ngày 10/06/2016

          Xác định rõ công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị và năng lực công tác cho đảng viên nói chung, đảng viên mới nói riêng là trách nhiệm của tổ chức Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đảng viên. Đồng thời, theo quy định của Bộ Chính trị: “Đảng viên trong thời gian dự bị phải học xong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”. Đây là một trong các điều kiện để xét chuyển chính thức cho đảng viên khi hết thời kỳ dự bị.

Sau một thời gian chuẩn bị, triển khai kế hoạch, Đảng uỷ trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới năm 2016. Khai giảng vào ngày 28/5/2016, qua gần 10 ngày học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch, ngày 08/6/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban tổ chức lớp học tiến hành tổng kết lớp học.

          Đợt học tập này, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức cho 94 đồng chí đảng viên mới chưa tham gia học tập lý luận chính trị theo quy định, trong đó có: Nam: 33 đồng chí, (35,1%);  Nữ: 61 đồng chí (64,9 %); Cán bộ, viên chức: 28 đ/c (29,8%); HSSV: 66 đ/c (70,2%); Trình độ TS: 08 đ/c; ThS: 10 đ/c; ĐH: 73 đ/c; CĐ: 03đ/c.

Đảng viên mới được giới thiệu, nghiên cứu 9 bài học trong “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dùng cho đảng viên mới”. (Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng biên soạn):

1. Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ Nam cho hành động cách mạng của Đảng ta.

          2. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta.

          3. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN.

          4. Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

          5. Phát triển Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội.

          6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.

          7. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

          8. Tổ chức cơ sở của Đảng và một số công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

          9. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Báo cáo viên là các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ đã lồng ghép giới thiệu thêm về thời sự, các chủ trương, chính sách mới, về tình hình, nhiệm vụ phát triển KT - XH của Tỉnh, của Nhà trường.

 

Lớp học được tổ chức, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đề ra, qua đợt học tập đảng viên mới được nâng cao, sâu sắc và toàn diện hơn về lý luận chính trị, về CN Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối CMVN; về nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; về nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi đảng viên xây dựng chương trình hành động để không ngừng phấn và đấu rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết quả đánh giá cụ thể: Có 94/94 đồng chí đảng viên tham gia lớp học được cấp chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định của BCH Trung ương Đảng (đạt 100%); trong đó có 10 đ/c đạt loại Giỏi (chiếm 10, 64%); 84 đ/c đạt loại khá (chiếm 89,36%). Xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương thành tích của các đồng chí, của lớp học đã đạt được.

 

           Lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới, năm 2016 do Đảng bộ nhà trường tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Đảng bộ nhà trường mong muốn và yêu cầu mỗi đồng chí đảng viên mới trên cương vị công tác, tích cực nghiên cứu đưa những kiến thức đã học vận dụng vào thực tiễn công tác của mình; có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả hơn trong việc xây dựng chi bộ và Đảng bộ nhà trường không ngừng phát triển vững mạnh toàn diện. Mỗi đảng viên phải xác định rõ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng luôn đặt ra những yêu cầu mới, luôn phải được bổ sung, phát triển, vì vậy chúng ta phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành hơn nữa đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng chung của Đảng./   

                                                                                   Tin và ảnh: VP Đảng u

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578797