Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BCTngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cả
Cập nhật lúc: 10:42 AM ngày 14/01/2013

BỘ TÀI CHÍNH

________________

Số: 88/2007/TT-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

 Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2007

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BCTngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

 Căn cứ Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

 Căn cứ Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

 Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung lệ phí cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu như sau:

 1. Bổ sung điểm 13, Phụ lục II Biểu mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và các loại giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam như sau:

 

TT

Tên lệ phí

Mức thu

 (Đơn vị: đồng)

13

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu

200.000

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam và Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngày 01/8/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.

 

 Nơi nhận:

 - Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

 - Văn phòng Quốc hội;

 -  Văn phòng Chủ tịch nước;

 - Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;

 - Kiểm toán Nhà nước

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 - Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;

 - Công báo;

 - Website Chính phủ

 - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

 - Website Bộ Tài chính;

 - Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

 

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trương Chí Trung

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing