Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo tổ chức toạ đàm kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Cập nhật lúc: 11:02 AM ngày 07/03/2014

     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH THANH HOÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CĐ TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC                      


            Số: 43/TB-CĐ                                             Thanh Hoá, ngày 03  tháng 3  năm 2014

                               

THÔNG BÁO

Tổ chức toạ đàm kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ và 1974 năm

             khởi nghĩa Hai Bà Trưng       

                        

                                      Kính gửi: Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Nhà trường và Công đoàn không tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ và 1974 năm  khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở cấp trường. Các Công đoàn bộ phận tổ chức toạ đàm tại cơ sở với các nội dung sau:

- Ôn lại lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng;

- Ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng đặc biệt là phụ nữ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; 

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập;

- Phấn đấu đạt chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH;

- Vận động chị em thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Phấn đấu 100% gia đình CBVC-LĐ trong trường thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ theo mô hình gia đình ít con (chỉ sinh từ 1 đến hai con);

 - Thực hiện tốt phong trào Giỏi việc trường- Đảm việc nhà.

           * Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Các công đoàn bộ phận tự sắp xếp

- Địa điểm: Tại các công đoàn bộ phận

*  Kinh phí: 100.000đ/cán bộ nữ, các Công đoàn bộ phận lập danh sách, cho từng cán bộ kí tên và nộp danh sách, nhận tiền tại thủ quỹ nhà trường.

Đề nghị Chủ tịch các Công đoàn bộ phận thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian.

Nơi nhận:                                                         TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

- Như trên;                                                                            CHỦ TỊCH

- Lưu: VPCĐ. 

                                                                                               Đã kí

                                                                                       Nguyễn Xuân Song      

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing