Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quyền hạn, trách nhiệm các chức danh viên chức phòng QLĐT (từ ngày 21/8/2019)
Cập nhật lúc: 12:18 AM ngày 15/10/2019

 1. Đội ngũ cán bộ viên chức:

Trưởng phòng: TS. Hoàng Dũng Sĩ.

Phó trưởng phòng-2: TS. Đậu Bá Thìn, TS. Nguyễn Hữu Hậu.

Chuyên viên-9: Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thủy, Trương Thị Hà, Lê Thanh Sơn, Lưu Thị Lan, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thành Thức; CV Hợp đồng: Vũ Thị Thúy.

2. Quyền hạn, trách nhiệm theo chức danh:

2.1. Trưởng phòng: Hoàng Dũng Sĩ

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về lãnh đạo và quản lý toàn diện hoạt động và lao động của phòng; thực hiện chức năng tham mưu kế hoạch phát triển và quản lý đào tạo chính quy. Công tác nội bộ phòng: Phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng, tư tưởng chính trị, công tác tuyển sinh, công tác đảm bảo chất lượng, ISO.

Quyền hạn:

Đề xuất các Kế hoạch về tuyển sinh, quản lý đào tạo hệ chính quy trong toàn trường;

Kiến nghị các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục.

Lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch được Lãnh đạo trường duyệt.

Lãnh đạo, tổ chức cho CBVC trong phòng thực hiện nhiệm vụ.

Trách nhiệm:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyển sinh từng năm và từng công việc.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý đào tạo theo khóa học, năm học và kỳ học.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đánh giá kết quả đào tạo, tốt nghiệp từng khóa học.

- Thực hiện trách nhiệm của thành viên các Hội đồng.

- Phân công giao nhiệm vụ hợp lý đúng năng lực, sở trường, tổ chức cho CBVC trong phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện được giao với Lãnh đạo trường, đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Chịu trách nhiệm về độ chính xác về các thông tin, kết luận kiểm tra đánh giá các hoạt động đối với cá nhân, tập thể.

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của các thành viên trong khoa, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thiết bị được giao.

2.2. Phó trưởng phòng: TS. Đậu Bá Thìn, TS. Nguyễn Hữu Hậu

Giúp việc trưởng phòng, thay mặt trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo điều hành công việc được giao. Phụ trách công tác xây dựng và theo dõi kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, dạy học, thực hành, thực tập… đánh giá chất lượng đào tạo; quản lý nền nếp dạy học, thi, chấm thi đối với hệ chính quy; công tác hành chính; tham gia công tác theo kế hoạch hàng tháng và điều động.

Quyền hạn:

- Đề xuất kế hoạch tuyển sinh, đào tạo phù hợp cho các khóa, hình thức đào tạo; xem xét và trình BGH phê duyệt kế hoạch dạy học, thực hành, thực tập;

- Lãnh đạo, kiểm soát, đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Lãnh đạo các thành viên trong phòng thực hiện nhiệm vụ khi được giao phụ trách hoặc uỷ quyền.

Trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch công việc đã được phê duyệt đáp ứng nhu cầu quản lý của nhà trường và theo kế hoạch, đúng quy định.

- Tổ chức sơ, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phụ trách hoặc ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm về độ chính xác về các thông tin, kết luận kiểm tra đánh giá các hoạt động (được giao phụ trách) đối với cá nhân, tập thể.

- Phân công giao nhiệm vụ và tổ chức để CBVC hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm việc đảm bảo đúng quy định và đúng kế hoạch, lịch trình; đảm bảo an toàn, bí mật hồ sơ được tiếp xúc theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả thực hiện công việc của cán bộ thuộc quyền điều hành, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất thiết bị được giao.

2.3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thủy, Trương Thị Hà, Lê Thanh Sơn, Lưu Thị Lan, Nguyễn Thành Thức, Vũ Thị Thúy. Nguyễn Văn Thành.

Thực hiện những công việc có liên quan đến công tác quản lý đào tạo, tổ chức tuyển sinh, thi, tốt nghiệp và công tác khác được giao theo kế hoạch tháng hoặc điều động.

Quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được phân công phụ trách.

- Đề nghị, yêu cầu đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến nội dung công việc theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt (trường, phòng).

- Có đầy đủ quyền hạn của chuyên viên khi được giao nhiệm vụ hoặc điều động.

Trách nhiệm:

- Định kỳ báo cáo (bằng văn bản, trực tiếp) cho lãnh đạo về tiến độ và kết quả thực hiện công tác.

- Bổ sung và hoàn thiện kế hoạch, phương án thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được phân công.

- Đảm bảo an toàn, bí mật hồ sơ được tiếp xúc theo quy định.

- Trung thực, khách quan và chính xác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện đúng trách nhiệm của chuyên viên tương ứng với việc được giao hoặc điều động.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing