Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017
Cập nhật lúc: 04:45 PM ngày 19/03/2014

 

         LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

            TỈNH THANH HÓA

   CĐ TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

              Số  49/ TB-CĐ

 

 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Thanh Hoá, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017

 

  Kính gửi:     

- Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn trường

- Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận

- Các ban công tác Công đoàn trường

            Căn cứ  Kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2013 -2014, được sự đồng ý của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, để bồi dưỡng năng lực và nghiệp vụ hoạt động Công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới, Công đoàn trường Đại học Hồng Đức  tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

1. Nội dung: Các chuyên đề về: tổ chức xây dựng công đoàn vững mạnh, công tác tuyên truyền giáo dục, Công tác nữ công và chế độ chính sách

2. Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, các ban công tác Công đoàn trường.

3. Thời gian: (2 ngày 24 và 25/3/2014) bắt đầu từ 7h30 ngày 24/3/2014

4.  Địa điểm: Hội trường A7, CSII, Trường Đại học Hồng Đức (307 Lê Lai- Phường Đông Sơn - Thành phố Thanh Hóa)

Ban Thường vụ Công đoàn trường đề nghị BCH Công đoàn bộ phận thông báo cho các đối tượng trên sắp xếp công việc,  thời gian dự tập huấn nghiêm túc, đúng giờ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                          TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

- BCHCĐT;                                                                                                           CHỦ TỊCH

-CĐBP;

- Các ban công tác CĐT;                                                                                          Đã kí

- Lưu: VPCĐ.                                  

                                                                                                                        Nguyễn Xuân Song

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing