Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức
Cập nhật lúc: 03:39 PM ngày 02/04/2021

        I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC 

(theo Quyết định 1047/QĐ-ĐHHĐ ngày 20/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức)

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học tiền thân là Bộ phận Quản lý đào tạo Sau đại học thuộc Phòng Quản lý Đào tạo; được thành lập theo Quyết định số 717/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

A. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo sau đại học.

B. Nhiệm vụ

          1. Tổ chức tuyển sinh

a) Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh; xây dựng phương án điểm trúng tuyển sau đại học.

b) Tổ chức thực hiện công tác thu nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh sau đại học; chủ trì chuẩn bị hồ sơ xét trúng tuyển.

c) Phối hợp tiếp nhận học viên trúng tuyển, quản lý và các hoạt động có liên quan trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo.

d) Thực hiện chế độ báo cáo và lưu trữ dữ liệu tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Công tác quản lý đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển Nhà trường; tham mưu ban hành các văn bản, qui định về công tác đào tạo sau đại học.

b) Tổ chức xét chuyển tiếp sinh đào tạo bậc sau đại học.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau đại học hàng năm và từng học kỳ. Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học ở các khoa.

d) Trực tiếp tổ chức đào tạo các môn học chung: Ngoại ngữ, Triết học cho học viên sau đại học.

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo sau đại học. Quản lý và lưu trữ hồ sơ tuyển sinh sau đại học, hồ sơ kết quả học tập của học viên. Cấp giấy chứng nhận có liên quan đến kết quả tuyển sinh và kết quả học tập của học viên; Báo cáo số liệu thống kê khi có yêu cầu.

e) Soạn thảo quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ; Tổ chức bảo vệ luận văn, luận án; Hướng dẫn các khoa thụ lý hồ sơ xin bảo vệ luận văn, luận án của học viên cao học, nghiên cứu sinh; Thẩm định hồ sơ xin bảo vệ luận văn, luận án; Soạn thảo quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cấp Cơ sở và cấp Trường.

f) Tổ chức xét tốt nghiệp và làm thủ tục cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ, chứng chỉ và giấy chứng nhận bồi dưỡng sau đại học.

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, hợp đồng liên kết đào tạo sau đại học trong và ngoài nước; Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án đào tạo sau đại học phục vụ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao của các ngành, địa phương tỉnh Thanh Hóa và vùng phụ cận.

3. Công tác phát triển chương trình đào tạo

a) Đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình đào tạo.

b) Tổ chức việc hoàn thiện chương trình đào tạo đã có; hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình đào tạo mới trình Bộ GD&ĐT phê duyệt.

c) Tổ chức để các đơn vị đào tạo cập nhật nội dung đề cương chi tiết các môn thi tuyển sau đại học.

d) Chỉ đạo việc cập nhật, chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần theo chuẩn đầu ra, đánh giá định kỳ các chương trình đào tạo và chất lượng giảng dạy của giảng viên.

đ) Cung cấp cơ sở học liệu lên cổng thông tin đào tạo và trang web của Trường.

e) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;

4. Phối hợp với các đơn vị khác

a) Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách:

- Phối hợp với các khoa trong công tác quản lý và đào tạo sau đại học.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan để soạn thảo hợp đồng liên kết đào tạo sau đại học, thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc.

- Phối hợp với phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch về hội thảo khoa học, hoạt động chuyên môn học thuật cho giảng viên và học viên; tạo điều kiện cho học viên và nghiên cứu sinh công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên Tạp chí khoa học của Nhà trường.

- Phối hợp với phòng Quản trị-Vật tư,thiết bị trong việc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo sau đại học; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Nhà trường.

- Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo trong công tác cấp phát văn bằng, bảng điểm và sử dụng phòng học.

b) Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo phòng: 01

          Trưởng phòng: PGS.TS Lương Thị Kim Phượng

         - Điện thoại: 0904.621.503

         - Email: luongthikimphuong@hdu.edu.vn 

2. Chuyên viên: 05

          - TS. Lê Hoài Thanh

          - ThS. Nguyễn Thị Liên

         - ThS. Vũ Văn Tùng

         - ThS. Đỗ Mạnh Hải

         - ThS. Đàm Nhật Quang

         


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing