Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban chủ nhiệm khoa - Phân công trách nhiệm
Cập nhật lúc: 03:00 PM ngày 14/10/2021

 

 

 

I./ Trưởng khoa: Nguyễn Văn Đông 

 

1- Lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác của đơn vị bằng việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị do nhà trường giao phó; thực hiện theo kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

2- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong lãnh đạo khoa, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong lãnh đạo đơn vị.

3- Quản lý trực tiếp một số lĩnh vực, gồm: Tổ chức cán bộ, Đào tạo, ISO, ĐBCL, công tác Văn - Thể - Mĩ; Công tác HS-SV.Chịu trách nhiệm chính về kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác này.

4- Chỉ đạo các Trưởng Bộ môn xây dựng kế hoạch và phân công chuyên môn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, bảo chất lượng đào tạo và phát triển chất lượng đội ngũ. Chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện các nội dung kế hoạch có liên quan đến đơn vị khác.

5- Chỉ đạo các trợ lý xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lĩnh vực được phân công. Chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện các nội dung kế hoạch vi mô và mọi hoạt động diễn ra trong đơn vị.

6- Tham mưu với nhà trường về chiến lược phát triển đơn vị; Liên kết đào tạo hoặc đề xuất mở ngành mới.

II./ Phó Trưởng khoa

a) Phó trưởng khoa: TS. Lê Thị Thu Bình

1- Tham mưu Trưởng khoa xây dựng, bổ sung và thực hiện kế hoạch của đơn vị. Cùng Trưởng khoa tham gia quản lý đơn vị theo chế độ trực; chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh.Chịu trách nhiệm liên đới về mọi lĩnh vực công tác của đơn vị.

2- Thay mặt Trưởng khoa quản lý đơn vị khi Trưởng khoa đi vắng hoặc trong các lĩnh vực được phân công; báo cáo kịp thời Trưởng khoa hoặc với Phó Hiệu trưởng phụ trách những nội dung thông tin mới liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị. Trực tiếp quản lí bộ môn Ngữ văn.

3- Quản lý và điều hành các lĩnh vực được Trưởng khoa phân công phụ trách, gồm: nghiên cứu khoa học, RLNV; CVHT, phụ trách trang Website của đơn vị chỉ đạo quản lí cơ sở vật chất. Chịu trách nhiệm chính về kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác được phân công.

4- Được quyền đề xuất và thực hiện những công việc đột xuất sau khi đã được Trưởng khoa và Ban Giám hiệu thông qua.

 b) Phó trưởng khoa: TS. Đỗ Hoàng Mai

1- Tham mưu Trưởng khoa xây dựng, bổ sung và thực hiện kế hoạch của đơn vi. Cùng Trưởng khoa tham gia quản lý đơn vị theo chế độ trực; chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh. chịu trách nhiệm liên đới về mọi mặt lĩnh vực công tác của đơn vị.

2- Thay mặt Trưởng khoa quản lý đơn vị khi Trưởng khoa đi vắng hoặc trong các lĩnh vực được phân công; báo cáo kịp thời cho Trưởng khoa hoặc với Phó Hiệu trưởng phụ trách những nội dung thông tin mới liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị. Trực tiếp quản lý Bộ môn Toán.

3- Quản lý và điều hành các lĩnh vực được Trưởng khoa phân công phụ trách, gồm: Công tác Học sinh sinh viên, Công tác Văn - Thể - Mỹ. Chịu trách nhiệm chính về kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác được phân công. 

4- Được quyền đề xuất và thực hiện những công việc đột xuất sau khi đã được Trưởng khoa và Ban Giám Hiệu thông qua.

III./ Trưởng, phó các Bộ môn:

 

 

 

1- TS. Đỗ hoàng Mai, Trưởng Bộ môn Toán

 

2- TS. Lê Thị Thu Bình, Trưởng Bộ môn Ngữ văn

3- Th.sĩ Hoàng Bùi Sơn, Phó Trưởng Bộ môn Âm nhạc (Phụ trách BM).

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing