Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu chung
Cập nhật lúc: 08:23 AM ngày 05/08/2020
A. Chức năng Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: Cơ cấu tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động; công tác cán bộ quản lý; chế độ chính sách; công tác chính trị tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ trong trường.

 

B. Nhiệm vụ
1. Công tác tổ chức
a) Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy của Trường phù hợp với các quy định của cấp trên và điều kiện thực tiễn của Nhà trường.
b) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đơn vị, tổ chức trong Trường theo hướng tinh gọn và phù hợp với quy định hiện hành của các cấp.
c) Đề xuất, trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các hội đồng tư vấn, tham mưu; các ban, tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ của Trường (trừ các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các đơn vị).
2. Công tác cán bộ
a) Chủ trì xây dựng và định kỳ rà soát Đề án vị trí việc làm của Trường và của từng đơn vị.
b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, lao động trong Trường.
c) Chủ trì xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong Trường theo từng giai đoạn.
d) Nghiên cứu, đề xuất nhân sự và tổ chức thực hiện các bước trong quy trình công tác cán bộ, bao gồm: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Trường theo quy định của các cấp có thẩm quyền.
đ) Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: Tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng; điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, chuyển công tác ra ngoài trường, thôi việc, kéo dài thời gian công tác, về hưu, chuyển ngạch viên chức; xét, đề nghị thi, xét nâng ngạch viên chức trong Trường với các cấp có thẩm quyền.
e) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự; thực hiện các thủ tục trình Hiệu trưởng ký hợp đồng không xác định thời hạn, có thời hạn, hợp đồng công việc.
g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý cán bộ, viên chức, lao động, bao gồm: Kỷ luật; theo dõi, đánh giá, phân loại hàng tháng, năm học; quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ lý lịch của cán bộ, viên chức, lao động trong Trường; thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng CBVC- LĐ theo quy định. Tổ chức, theo dõi làm thủ tục về nhân sự cử đi học tập, công tác trong và ngoài nước; tiếp nhận VC, LĐHĐ đi học tập về tiếp tục làm việc.
h) Chủ trì tổ chức thực hiện quy trình xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường.
3. Thực hiện chế độ, chính sách
a) Thường trực Hội đồng nâng lương, thay đổi chức danh nghề nghiệp của Trường; theo dõi và đề nghị chi trả phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp thâm niên; chế độ bồi dưỡng đi học tập, được phong Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường; tăng thu, tiết kiệm chi; phụ cấp, trợ cấp khó khăn; chăm sóc sức khỏe và thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bảo hiểm thân thể, bảo hộ lao động, thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản, nghỉ không hưởng lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Nhà nước và trong Quy chế chi tiêu của Trường.
b) Kiểm soát, đối chiếu và giao sổ bảo hiểm xã hội cho từng cá nhân trong trường; theo dõi thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức, lao động trong Trường. Đối chiếu, kiểm tra, báo cáo số tăng, giảm về số lượng cán bộ, viên chức, lao động trong Trường; về lương, phụ cấp (phải trích nạp bảo hiểm) với phòng Kế hoạch-Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh.
4. Công tác chính trị, tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ
a) Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức, lao động trong Trường; kịp thời phản ánh, đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết những lệnh lạc, vướng mắc của cán bộ, viên chức, lao động trong Trường. Thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường.
b) Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Tổ chức-Cán bộ.
c) Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan (các Ban của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, công an tỉnh,..) trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Xác minh, thẩm tra kịp thời khi CBVC, LĐ có dấu hiệu hoặc nghi vấn vi phạm đường lối của Đảng, vi phạm pháp luật.
 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing