Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ CBVC (từ ngày 03/02/2020)
Cập nhật lúc: 06:48 PM ngày 24/02/2020

PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ cán bộ, viên chức từ tháng 3 năm 2020

 

 

1. PGS, TS Đậu Bá Thìn - PTP (Phụ trách phòng)

Công tác tham mưu:

- Công tác chuyên môn, đào tạo;

- Công tác tuyển sinh (ĐH, CĐ giáo dục Mầm non hệ chính quy)

- Công tác mở ngành đào tạo ĐH, CĐ và các hình thức bồi dưỡng;

- Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

Công tác phòng:

- Phụ trách chung: công tác tổ chức - cán bộ, thi đua, khen thưởng, tư tưởng chính trị.

- Phụ trách công tác chuyên môn, quản lý đào tạo.

- Phụ trách việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Phụ trách ISO, ĐBCL của phòng Quản lý đào tạo.

Chủ trì chỉ đạo thực hiện các công việc:

- Công tác tuyển sinh: Triển khai, kiểm soát tuyển sinh ĐH, CĐ giáo dục Mầm non; Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết;

- Công tác quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng (xây mới, rà soát điều chỉnh; đảm bảo tính pháp lý);

- Công tác quản lý đào tạo ĐH, CĐ: Triển khai thực hiện quy chế, quy định, đề xuất những điều chỉnh, bổ sung về áp dụng quy chế vào thực tiễn; Xây dựng, quản lý kế hoạch đào tạo; Xây dựng, kiểm soát việc triển khai lịch dạy học, lịch thi (TKB, lịch, CBGV, địa điểm);

- Thẩm định các đề xuất điều kiện dạy học, thí nghiệm thực hành, thực tế thực địa; quản lý thực tập, thực tế khối ngoài sư phạm.

- Công tác NCKH, SKKN của phòng; theo dõi, thống kế kết quả hội thảo, sinh hoạt học thuật của trường.

- Công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo.

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 2. TS. Nguyễn Hữu Hậu - Phó Trưởng phòng

Giúp trưởng phòng phụ trách:

- Công tác tư vấn, tuyền truyền tuyển sinh (Xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai,…);

- Quản lý tổng hợp hành chính phòng: Tổ chức cho CBVC, bộ phận đăng ký, báo cáo, đề xuất để thực hiện dự thảo: Đăng ký lịch (chậm nhất sáng thứ 5/tuần), Báo cáo tháng (ngày 25/tháng), Kế hoạch trọng tâm tháng sau; và các báo cáo có nội dung chung của phòng (theo yêu cầu riêng),…hoàn thiện và phát hành.

- Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học phòng (Xây dựng, triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện);

- Công tác dạy học, thực hành, thực tập: Xây dựng, quản lý theo dõi kế hoạch, sơ kết, tổng kết. Xây dựng, kiểm soát việc triển khai lịch dạy học, lịch thi của các lớp học tiếng Việt..

- Công tác biên soạn tài liệu dạy học (tham mưu ban hành quy định, xây dựng kế hoạch triển khai biên soạn, thẩm định và phê duyệt tài liệu dạy học);

- Công tác sinh hoạt chuyên môn, học thuật (theo dõi, tổng hợp báo cáo);

- Công tác HSSV, cố vấn học tập (tham mưu QĐ giao nhiệm vụ CVHT, sơ kết, tổng kết, báo cáo)..

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. ThS. Lê Thanh Sơn - Chuyên viên

Phụ trách quản trị phần mềm QLĐT, triển khai sử dụng, theo dõi việc cập nhật phát triển phần mềm.

Chủ trì tổ chức tập huấn các chức năng trong phần mềm, trên Website có liên quan đến giáo vụ và sinh viên.

Chủ trì xây dựng lịch biểu, điều phối nhân lực, thời gian của tổ PM đảm bảo KH dạy học năm học được thực hiện đúng hạn, chất lượng.

Chủ trì cập nhật dữ liệu lên Website của Trường, quản lý thông tin Website phòng QLĐT hướng dẫn CBVC phòng QLĐT cung cấp dữ liệu để đăng tin, đăng bài.

Chủ trì xếp lịch thi, xét điều kiện dự thi và in danh sách phòng thi;

Chủ trì thực hiện thủ tục phê duyệt đăng ký hình thức thi;

Chủ trì thực hiện thống kê giờ coi thi của CBGV theo bộ môn/kỳ, Công khai thông tin người tốt nghiệp lên website;

Phối hợp công tác kiểm tra, xử lý số liệu xét tốt nghiệp, in bảng điểm, GCN TN cho sinh viên (Đ/C Lưu Thị Lan chủ trì); 

- Công tác Văn - Thể - Mỹ của phòng Quản lý đào tạo;

- Thực hiện nghiệp vụ CNTT, nghiệp vụ thi, xét tuyển sinh;

4. ThS. Nguyễn Thành Thức - Chuyên viên

Chủ trì tổ chức cho SV đăng ký học phần (online, offline), rút học phần;

Chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch dạy học năm học.

- Chủ trì kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo;

Chủ trì cập nhật chương trình đào tạo cho từng khóa/ngành đào tạo trong hệ thống phần mềm QLĐT.

Chủ trì cấp phát mã học phần mới, điều chỉnh các thuộc tính của học phần (số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành) trên hệ thống phần mềm QLĐT.

Chủ trì rà soát danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập cuối khóa; thực hiện thủ tục phê duyệt làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp;

Phối hợp theo dõi, cập nhật học phí, in hóa đơn; xét nợ học phí sau khi phòng KHTC cập nhật số liệu cụ thể (Phòng KHTC chủ trì);

- Thư ký ISO, kiểm soát tài liệu ISO của phòng (xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ,…, xác định rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục).

5. ThS. Vũ Thị Thúy - Chuyên viên

Chủ trì thực hiện quản lý phòng học: Cấp phát mã phòng học, các thuộc tính phòng học (sức chứa SV học, sức chứa SV thi, trang thiết bị trong phòng, trạng thái phòng học, ...);

Chủ trì quản lý thông tin cán bộ giảng dạy (cán bộ, bộ môn, học phần giảng dạy, ...);

Chủ trì lập danh sách các học phần dự kiến mở trong học kỳ, In giấy báo giảng gửi cho các bộ môn để lấy phân công giảng dạy, các đề nghị xếp TKB;

Chủ trì xếp, phát hành TKB các học kỳ; tiếp nhận và xử lý điều chỉnh TKB cho CBGV;

Chủ trì in giờ dạy của từng giảng viên và bộ môn theo TKB;

Chủ trì tiếp nhận, xử lý mở lớp đăng ký học tích lũy, học cải thiện;

Chủ trì xây dựng và thông báo việc điều chỉnh các lịch dạy học.

Chủ trì quản lý, cập nhật thông tin về Bộ môn của các học phần.

- Chủ trì thực hiện quản lý dạy học các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên, giảng viên;

Phối hợp công tác kiểm tra, xét tốt nghiệp.

6. ThS. Lưu Thị Lan - Chuyên viên

Chủ trì quản lý điểm học tập, bảo lưu trong hệ thống phần mềm QLĐT;

Chủ trì phê duyệt danh sách làm bài tập lớn/tiểu luận (thay thế bài thi kết thúc học phần);

Chủ trì tiếp nhận, rà soát và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện học ngành 2;

Chủ trì xây dựng kế hoạch xét công nhận TN, thông báo lịch xét CNTN;

Chủ trì tiếp nhận đơn đăng ký xét tốt nghiệp của sinh viên, công tác xét tốt nghiệp trong hệ thống phần mềm;

Chủ trì tiếp nhận, xử lý và in, cấp bảng điểm thường kỳ/cấp lại cho SV;

Chủ trì công tác kiểm tra, xét tốt nghiệp, in bảng điểm, Giấy chứng nhận TN, Giấy chứng nhận ngoại ngữ cho sinh viên.

Chủ trì thống kê, báo cáo số lượng, phân loại tốt nghiệp theo đợt xét CNTN, phân loại kết quả học tập theo học kỳ, năm học.

Phối hợp xử lý phân loại học tập và in tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ cho các lớp.

 7. ThS. Trương Thị Hà - Chuyên viên

Chủ trì thực hiện thủ tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung CTĐT và ĐC chi tiết học phần; điều chỉnh các thuộc tính của học phần; Tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn, quyết định phê duyệt,…. thống kê báo cáo.

Chủ trì thực hiện công tác nghiệp vụ tuyển sinh (Phát hành, thu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, trực điện thoại,… phục vụ tuyển sinh).

Chủ trì quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận TN (quy định, hướng dẫn, công văn báo cáo,…., thực hiện in bằng, CC, bản sao bằng); thống kê báo cáo số liệu TN hàng năm;

Thực hiện quản lý kho lưu trữ; thống kê, phân loại và quản lý bài thi đầu vào;

- Thực hiện theo dõi sinh hoạt chuyên môn học thuật, đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, khoa và xác nhận thanh toán thừa giờ (các khoa KHXH, KHTN, TLGD, KTCN).

8. ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Chuyên viên

- Chủ trì thực hiện triển khai, kiểm soát, báo cáo công tác thực tế, thực địa, thực hành, kiến tập, thực tập sư phạm;

- Chủ trì thực hiện quản lý dạy học các lớp lưu học sinh Lào, bồi dưỡng NVSP, QLGD;

- Phối hợp theo dõi sinh hoạt học thuật, việc đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, các khoa đào tạo (GDMN, GDTH, Ngoại ngữ, LLCT-Luật).

- Thực hiện theo dõi sinh hoạt chuyên môn học thuật, đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, khoa và xác nhận thanh toán thừa giờ (các khoa GDMN, GDTH, Ngoại ngữ, LLCT-Luật).

- Phối hợp tham gia đánh giá kết quả công tác tháng, quý đối với CBVC đơn vị.

9. ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chuyên viên

Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học (tập hợp hồ sơ minh chứng);

Chủ trì thu thập và cung cấp hồ sơ minh chứng phục vụ công tác ĐBCL và đánh giá (trường, CTĐT);

- Chủ trì thực hiện công tác văn thư, hành chính của phòng (nhận văn bản đến, lưu văn bản, đôn đốc thực hiện các báo cáo…);

- Phối hợp thực hiện công tác thực tế, thực địa, thực hành, thực tập của khối ngoài sư phạm các khoa KHXH, Luật, TLGD, TT GDQP.

- Phối hợp thu và tổng hợp kết quả thăm dò hài lòng của cán bộ, giảng viên đối với phòng.

- Theo dõi cơ sở vật chất của phòng.

- Theo dõi chấm công của phòng.

10. TS. Lê Văn Thành - Chuyên viên

- Chủ trì thực hiện triển khai, kiểm soát, thống kê, báo cáo công tác thực tế, rèn nghề, thực tập, thực hành khối ngoài sư phạm.

- Chủ trì thực hiện triển khai, kiểm soát, báo cáo công tác Cố vấn học tập;

- Chủ trì thực hiện các thủ tục biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ dạy học; 

- Chủ trì thực hiện các thủ tục bảo lưu kết quả học tập; 

Chủ trì xây dựng kế hoạch đề nghị cấp phôi bằng, tem TN;

Chủ trì tổ chức kiểm tra thông tin in trên bằng theo đúng quyết định CNTT;

- Thực hiện theo dõi sinh hoạt chuyên môn học thuật, đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, khoa và xác nhận thanh toán thừa giờ (các khoa NLNN, CNTT-TT, KT-QTKD, TT GDQP).

- Tổng hợp báo cáo tháng từ các khoa./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing