Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công nhiệm vụ CBVC (từ ngày 01/8/2020)
Cập nhật lúc: 09:06 PM ngày 05/08/2020

 

PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ cán bộ, viên chức từ tháng 8 năm 2020

 


1. PGS, TS Đậu Bá Thìn - Trưởng phòng

Công tác tham mưu:

- Công tác chuyên môn, đào tạo;

- Công tác tuyển sinh trình độ ĐH; trình độ CĐ giáo dục Mầm non hệ chính quy;

- Công tác mở ngành mới và các hình thức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

- Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Công tác phòng:

- Phụ trách công tác tổ chức - cán bộ, thi đua, khen thưởng, tư tưởng chính trị;

- Phụ trách công tác chuyên môn, quản lý đào tạo;

- Phụ trách việc xét, cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

- Phụ trách ISO, đảm bảo chất lượng của phòng Quản lý đào tạo.

2. TS. Nguyễn Hữu Hậu - Phó Trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng phụ trách

- Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng (Xây dựng, triển khai, theo dõi, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện);

- Công tác tư vấn, tuyền truyền tuyển sinh (kế hoạch, phối hợp triển khai tư vấn,…);

- Công tác thực hành, thực tập, rèn nghề: Xây dựng, theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết;

- Đề xuất giải pháp, quy định về đổi mới phương pháp dạy - học; kế hoạch bồi dưỡng (bồi dưỡng giảng viên, giáo viên), sinh hoạt chuyên môn học thuật;

- Tổ chức thẩm định các đề xuất điều kiện dạy học, thí nghiệm thực hành, thực tế thực địa, …;

- Xây dựng, giám sát việc triển khai lịch dạy học, thi của các lớp học tiếng Việt;

- Công tác HSSV, cố vấn học tập (quy định, quyết định, quản lý, theo dõi, tổ chức thăm dò, sơ kết, tổng kết);

- Quản lý, theo dõi nền nếp dạy học các khoa: KHTN, KHXH, GDMN, GDTH, Ngoại ngữ, GDTC;

- Quản lý tổng hợp hành chính phòng: Đăng ký lịch tuần (sáng thứ 5 hàng tuần); chuẩn bị báo cáo tháng (ngày 25 hàng tháng); tổng hợp đăng ký nhiệm vụ và đánh giá kết quả hoạt động theo tháng;

- Chuẩn bị báo cáo theo công tác được phân công (theo kế hoạch hoặc đột xuất);

- Công tác NCKH, SKKN của phòng;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. TS. Lê Văn Thành - Phó Trưởng phòng

Giúp Trưởng phòng phụ trách

- Công tác tuyển sinh: Chuẩn bị KH, các văn bản phục vụ tuyển sinh trình độ ĐH, tuyển sinh trình độ CĐ giáo dục Mầm non; thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết;

- Công tác quản lý chương trình đào tạo, danh mục tài liệu dạy học: Chuẩn bị văn bản quy định, hướng dẫn và tổ chức theo thực hiện CTĐT (xây dựng mới, rà soát điều chỉnh; đảm bảo tính pháp lý);

- Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học năm học trong toàn trường, theo dõi, tổng hợp đề xuất của các đơn vị;

- Công tác quản lý đào tạo ĐH, CĐ: Triển khai, theo dõi thực hiện quy chế, quy định; đề xuất những điều chỉnh, bổ sung về áp dụng quy chế vào thực tiễn; Xây dựng, quản lý kế hoạch đào tạo; kiểm soát việc triển khai lịch dạy học (TKB, CBGV, địa điểm);

- Quản lý, theo dõi nền nếp dạy học các khoa: KT-QTKD, NLNN, KTCN, CNTT-TT, LLCT-Luật, TLGD, TT GDQP-AN;

- Chuẩn bị báo cáo theo công tác được phân công (theo kế hoạch hoặc đột xuất) và tổng hợp báo cáo tháng từ các khoa;

- Công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công. 

4. ThS. Lê Thanh Sơn - Tổ trưởng tổ phần mềm QLĐT

Phụ trách quản trị phần mềm QLĐT, triển khai sử dụng, theo dõi việc cập nhật phát triển phần mềm; chịu trách nhiệm chính về tính bảo mật của dữ liệu quản lý đào tạo;

Chủ trì tổ chức tập huấn các chức năng trong phần mềm, trên Website có liên quan đến giáo vụ, giảng viên và sinh viên;

Chủ trì cập nhật dữ liệu lên Website của Trường, quản lý thông tin Website phòng QLĐT hướng dẫn CBVC phòng QLĐT cung cấp dữ liệu để đăng tin, đăng bài; thực hiện công khai các thông tin về quy định, tuyển sinh đào tạo, người tốt nghiệp lên website;

Chủ trì cấp phát mã học phần mới, điều chỉnh các thuộc tính của học phần (số tiết lý thuyết, thảo luận, thực hành) trên hệ thống phần mềm QLĐT;

Chủ trì xét và cập nhật điều kiện dự thi;

Chủ trì phân loại học tập (in kết quả gửi các khoa), lập danh sách cảnh báo học tập của sinh viên (theo kỳ, năm học, khóa học, sinh viên có nguy cơ chậm tiến độ,...);

Chủ trì in xác nhận giờ dạy của từng giảng viên và bộ môn theo TKB;

- Công tác Văn - Thể - Mỹ của phòng;

- Thực hiện nghiệp vụ CNTT, nghiệp vụ thi, xét tuyển sinh;

- Theo dõi cơ sở vật chất của phòng.

5. ThS. Vũ Thị Thúy - Chuyên viên

Chủ trì cập nhật CTĐT cho từng khóa/ngành trong hệ thống phần mềm QLĐT;

Chủ trì quản lý, cập nhật thông tin về Bộ môn quản lý học phần.

Chủ trì thực hiện quản lý phòng học: Cấp phát mã phòng học, các thuộc tính phòng học (sức chứa SV học/thi, trang thiết bị trong phòng, trạng thái phòng học, ...);

Chủ trì lập danh sách các học phần dự kiến mở trong học kỳ, In giấy báo giảng gửi cho các bộ môn để lấy phân công giảng dạy, các đề nghị xếp TKB;

Chủ trì xếp, phát hành TKB; tiếp nhận và xử lý điều chỉnh TKB cho giảng viên;

Chủ trì tiếp nhận, xử lý mở lớp đăng ký học tích lũy, học cải thiện;

- Chủ trì thực hiện quản lý dạy học các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên, giảng viên, lưu hồ sơ cấp chứng chỉ.

6. ThS. Lưu Thị Lan - Chuyên viên

Chủ trì tổ chức, theo dõi SV đăng ký học phần (online, offline), rút học phần; phối hợp theo dõi việc nợ học phí của sinh viên;

Chủ trì quản lý điểm học tập, cập nhật điểm bảo lưu, chuẩn đầu ra trong hệ thống phần mềm QLĐT;

Chủ trì phê duyệt danh sách làm bài tập lớn/tiểu luận;

Chủ trì tiếp nhận, rà soát và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện học ngành 2;

Chủ trì công tác xét công nhận tốt nghiệp (kế hoạch, thông báo lịch xét CNTN, chuẩn bị các loại hồ sơ phục Hội đồng xét CNTN, công tác thống kê phân loại tốt nghiệp; tạo CSDL sinh viên tốt nghiệp, đánh giá thời gian sinh viên hoàn thành CTĐT);

Chủ trì tiếp nhận, xử lý và in, cấp bảng điểm thường kỳ/cấp lại cho SV;

7. ThS. Nguyễn Thành Thức - Chuyên viên

Chủ trì thực hiện xây dựng Kế hoạch dạy học năm học;

Chủ trì rà soát danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập cuối khóa; thực hiện thủ tục phê duyệt làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp;

- Chủ trì thực hiện triển khai, kiểm soát, báo cáo công tác Cố vấn học tập;

- Chủ trì thực hiện các thủ tục bảo lưu kết quả học tập; 

- Thư ký ISO, kiểm soát tài liệu ISO của phòng (xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ,…, xác định rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục);

- Phối hợp thực hiện triển khai, kiểm soát, thống kê, báo cáo công tác thực tế, rèn nghề, thực tập, thực hành khối ngoài sư phạm.

8. ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Chuyên viên

- Chủ trì thực hiện triển khai, kiểm soát, báo cáo công tác thực tế, thực địa, thực hành, kiến tập, thực tập sư phạm khối đào tạo giáo viên;

- Chủ trì thực hiện quản lý dạy học các lớp lưu học sinh Lào, bồi dưỡng NVSP, QLGD;

- Thực hiện theo dõi nền nếp dạy học, sinh hoạt chuyên môn học thuật, đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, khoa và xác nhận thanh toán thừa giờ (các khoa KHTN, KHXH, GDMN, GDTH, Ngoại ngữ, GDTC);

- Theo dõi chấm công của phòng;

- Phối hợp tham gia đánh giá kết quả công tác tháng, quý đối với CBVC đơn vị.

9. ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Chuyên viên

Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học;

- Chủ trì thực hiện triển khai, kiểm soát, thống kê, báo cáo công tác thực tế, rèn nghề, thực tập, thực hành khối ngoài sư phạm.

Chủ trì thu thập và cung cấp hồ sơ minh chứng phục vụ công tác ĐBCL và đánh giá (trường, CTĐT);

- Chủ trì thực hiện công tác văn thư, hành chính của phòng (nhận văn bản đến, lưu văn bản, đôn đốc thực hiện các báo cáo…);

- Chủ trì tổng hợp kết quả thăm dò hài lòng của cán bộ, giảng viên đối với phòng.

10. ThS. Trương Thị Hà - Chuyên viên

Chủ trì thực hiện thủ tục xây dựng, điều chỉnh, bổ sung CTĐT và ĐC chi tiết học phần; rà soát, cập nhật danh mục tài liệu dạy học theo CTĐT; Tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn, quyết định phê duyệt, ... thống kê báo cáo.

Chủ trì thực hiện công tác nghiệp vụ tuyển sinh (Phát hành, thu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, trực điện thoại, … phục vụ tuyển sinh).

Chủ trì quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ (quy định, hướng dẫn, công văn báo cáo, …, xây dựng kế hoạch đề nghị cấp phôi, tem và thực hiện in bằng, bản sao bằng); thống kê báo cáo số liệu TN hàng năm;

- Thực hiện theo dõi nền nếp dạy học, sinh hoạt chuyên môn học thuật, đổi mới phương pháp dạy học, thao giảng ở các bộ môn, khoa và xác nhận thanh toán thừa giờ (các khoa KT-QTKD, NLNN, KTCN, CNTT-TT, LLCT-Luật, TLGD, TT GDQP-AN);

Thực hiện quản lý kho lưu trữ./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing