Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo chung
Bảng điểm kết quả học phần của các lớp K39CĐ, năm học 2018-2019.
Bảng điểm kết quả học phần của các lớp K20 ĐH, năm học 2018-2019.
Thông báo về việc đăng ký thi lại, học tích lũy môn GDQPAN năm học 2017-2018
DS Bảng điểm K20 ĐH Năm học 2017-2018
DS Bảng điểm K39 CĐ Năm học 2017-2018
DS Bảng điểm K31 TCGD MN.
1. Ngày 16/04/2008, Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQP của Trường Đại học Hồng Đức đã xét cấp chứng chỉ GDQP cho 1484 sinh viên đại học , cao đẳng ra trường năm 2008 đã hoàn thành chương trình GDQP và đủ điền kiện được cấp chứng chỉ GDQP.
1
Các tin khác