Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu phòng Công tác học sinh sinh viên
Cập nhật lúc: 04:01 PM ngày 03/12/2020
Phòng Công tác HSSV tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác chính trị, quản lý HSSV của trường.

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

A. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện công tác HSSV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền, gồm các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ và dịch vụ trong HSSV theo đúng Quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Nhiệm vụ

1. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong HSSV

Chủ trì tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng, thể chất, thẩm mỹ mang tính chất giáo dục, rèn luyện cho người học; thành lập các đội tuyển văn nghệ, thể dục thể thao của Trường tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức. Phối hợp theo dõi công tác phát triển Đảng trong người học.

2. Thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên

2.1. Công tác hành chính

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học; sắp xếp, bố trí HSSV vào các lớp theo đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển; chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lóp phó) lâm thời; làm, cấp phát, quản lý việc sử dụng thẻ người học; nhập dữ liệu người học vào phần mềm quản lý đào tạo và cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Giải quyết các thủ tục cho người học chuyển trường, chuyển lớp, chuyển ngành học, thôi học, nghỉ học có thời hạn, trở lại trường tiếp tục học tập, buộc thôi học và người học tốt nghiệp ra trường.

c) Phối họp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý HSSV người nước ngoài đến học tập tại Trường theo đúng qui định của Nhà nước, Nhà trường.

d) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến HSSV; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV; Phối hợp tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho HSSV.

đ) Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường đối với HSSV; làm đầu mối giải quyết và trả lời các khiếu nại của HSSV; tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học đối với đối tượng HSSV.

2.2. Công tác khen thưởng và kỷ luật

a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học và khóa học.

b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong HSSV; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; phổi họp tổ chức cho HSSV nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

c) Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV và theo dõi, tổng họp việcxử lý kỷ luật HSSV vi phạm theo quy định.

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị tuyên dương HSSV xuất sắc, giỏi trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.

2.3. Công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú

Phối hợp với Ban quản lý Nội trú tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác HSSV nội trú. Làm đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác HSSV ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường.

2.4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

a) Làm đầu mối tổ chức các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiệm HIV/AIDS trong HSSV.

b) Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của HSSV để có sự định hướng, giáo dục; phối họp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến HSSV ở trong và ngoài Nhà trường.

2.5. Thực hiện các chế độ, chính sách đoi với học sinh, sinh viên

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng họp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV. Đôn đốc việc thu học phí và kiến nghị xử lý những HSSV không đóng học phí đầy đủ theo qui định.

3. Thực hiện hoạt động ho trợ và dịch vụ học sinh, sinh viên

a) Tư vấn học tập: Tư vấn, hỗ trợ HSSV xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về CTĐT, các quy chế, quy định; hướng dẫn HSSV tiếp cận các nguồn lực nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

b) Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm:

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp theo quy định.

-  Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin về HSSV sau khi tốt nghiệp; thực hiện việc khảo sát, thống kê tình hình việc làm, thu nhập của người học sau 1 năm tốt nghiệp;

Xây dựng mạng lưới nhà tuyển dụng; tổ chức các hội chợ, hội nghị giới hiệu việc làm cho HSSV; thực hiện khảo sát, nắm thông tin nhà sử dụng lao động về nhu cu về ngành, chuyên ngành đào tạo, về chất lượng đào tạo, sự hài lòng về kết quả thực hiện các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ cồng cộng đồng...

-  Theo dõi hoạt động của tổ chức Hội cựu HSSV.

c)  Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe:

-  Tư vấn, hỗ trợ HSSV khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối họp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi HSSV gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần; khám chữa bệnh ban đầu cho HSSV.

-  Phối họp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho HSSV; tư vấn, tổ chức cho HSSV thực hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh.

d) Hỗ trợ tài chính: Thường trực Hội khuyến học Nhà trường; phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng và tổ chức trao học bổng tài trợ cho HSSV xuất sắc, giỏi, HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

đ) Hỗ trợ đặc biệt: Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường, tạo điều kiện giúp đõ HSSV khuyết tật, mồ côi, HSSV diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

e) Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên: Phối hợp tổ chức dịch vụ cho HSSV như: internet, nhà ăn, căng tin, sân choi, bãi tập, phát thanh nội bộ, thiết chế văn hóa,...

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối và phục cộng đồng.

5. Tham mưu cho Hội đồng thi đua Nhà trường đánh giá công tác HSSV của các đơn vị có HSSV.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao cho; tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Trường


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing