Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Báo cáo định mức lao động của giảng viên năm học 2011-2012
Cập nhật lúc: 10:17 AM ngày 25/02/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số:  99/ĐHHĐ-TCCB                              Thanh Hóa, ngày 14  tháng  6 năm 2012

  V/v Báo cáo định mức lao động

của giảng viên năm học 2011-2012.

                            

Kính gửi: Trưởng đơn vị trực thuộc.

 

          Căn cứ vào Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên được ban hành tại Quyết định số 1704/QĐ-ĐHHĐ ngày 30/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức, nhà trường yêu cầu các đơn vị báo cáo định mức lao động năm học 2011-2012 của từng giảng viên (có mẫu gửi kèm hoặc có thể lấy mẫu trên trang web của phòng Tổ chức- Cán bộ).

          Để thuận lợi cho việc xác định định mức lao động của từng giảng viên, các đơn vị cần lưu ý: Cột chức vụ kiêm nhiệm, miễn giảm cần ghi rõ công việc và thời gian đảm nhận công việc đó (nếu công việc được giao trong cả năm học thì không cần ghi thời gian). Ví dụ: Trưởng BM từ tháng 3/2012, nghỉ thai sản từ 15/9/2011 đến 15/1/2012, chủ nhiệm lớp chính quy k10,…

          Đề nghị các trưởng đơn vị triển khai việc báo cáo định mức lao động của giảng viên để các trưởng bộ môn thực hiện. Trưởng đơn vị, trưởng bộ môn chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc kê khai định mức lao động trong đơn vị. Trưởng bộ môn trực tiếp nộp báo cáo và đĩa mềm của các bộ môn về nhà trường qua phòng Tổ chức- Cán bộ (đ/c Nguyễn Thị Phương, phòng 708, nhà Điều hành, cơ sở chính), chậm nhất vào ngày 22/6/2012. Phòng Tổ chức- Cán bộ trực tiếp làm việc với các trưởng bộ môn theo lịch gửi kèm Công văn này.

          Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện đúng thời gian quy định để đảm bảo kế hoạch của nhà trường theo Thông báo số 86/TB-ĐHHĐ ngày 11/6/2012 về việc tổng hợp khối lượng công tác giảng viên năm học 2011-2012./.

 

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - Lưu: VT, TCCB.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh An

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH DUYỆT BÁO CÁO

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM HỌC 2011-2012

(Kèm theo Công văn số 99/ĐHHĐ- TCCB ngày 14/6/2012)

 

 

TT

Đơn vị

 

Thời gian duyệt báo cáo

Địa điểm

1

Trung tâm NCƯDKH công nghệ; Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Sáng 25/6/2012

P.708-NĐH

2

Khoa Nông- Lâm-Ngư nghiệp

Chiều 25/6/2012

 

P.708-NĐH

3

Trung tâm GD Quốc phòng; Khoa KT-QTKD

Sáng 26/6/2012

P.708-NĐH

4

Bộ môn Tâm lý Giáo dục

Chiều 26/6/2012

 

P.708-NĐH

5

Khoa Sư phạm Tiểu học; Khoa Lý luận Chính trị.

Sáng 27/6/2012

P.708-NĐH

6

Khoa Giáo dục Thể chất; Khoa Công nghệ thông tin&TT

Chiều 27/6/2012

P.708-NĐH

7

Khoa Sư phạm Mầm non;

Sáng 28/6/2012

 

P.708-NĐH

8

Khoa Khoa học Xã hội

Chiều 28/6/2012

 

P.708-NĐH

9

Khoa Khoa học Tự nhiên

Sáng 29/6/2012

 

P.708-NĐH

10

Khoa Ngoại ngữ

Chiều 29/6/2012

 

P.708-NĐH

 

 

 

Mẫu báo cáo

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing