Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chuẩn đầu ra - Ngành Tài chính Ngân hàng
Cập nhật lúc: 08:18 AM ngày 19/01/2013
Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức

 1. Giíi thiÖu vÒ ngµnh ®µo t¹o

            Ngành đào tạo:                     Tài chính - Ngân hàng

            Trình độ:                               Đại học

            Mã ngành đào tạo:               52.34.02.01

            Đối tượng người học:         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

            Thời gian đào tạo:               4 năm

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có trình độ đại học, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên môn về quản trị tài chính doanh nghiệp, có khả năng phân tích lựa chọn và tổ chức thực hiện các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Ngườitốt nghiệp có thể làm cán bộ tài chính tại các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính trung gian, các cơ quan quản lý tài chính và có thể học sau đại học.

            2. Kh¶ n¨ng ®¸p  øng c¬ héi nghÒ nghiÖp  

      Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

      - Làm cán bộ tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp;

      - Làm cán bộ tín dụng tại các trung gian tài chính,...

      - Làm cán bộ tài chính tại các cơ quan tài chính nhà nước;

      - Giảng dạy chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trong các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp.

            3. ChuÈn n¨ng lùc cña ng­êi tèt nghiÖp

      Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

            3.1. Về kiến thức

      Có kiến thức chuyên môn của ngành kinh tế, kiến thức ngành Tài chính-Ngân hàng và doanh nghiệp, nhằm vận dụng để thực hiện giải quyết các vấn đề tài chính của các doanh nghiệp, như:

      - Tham gia lựa chọn và quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp;

      - Xác định nhu cầu vốn và tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đủ nhu cầu vốn của doanh nghiệp;

      - Tổ chức sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có; Quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi và đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp;

      - Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp;

      - Kiểm soát thường xuyên tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

      - Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

            3.2. Về kỹ năng

      - Kỹ  năng phân tích thị trường tài chính để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra các chương trình hành động ngắn hạn;

      - Thiết lập, thẩm định và quản lý tài chính dự án đầu tư;

            - Lập kế hoạch, soạn thảo văn bản, các hợp đồng kinh tế;

            - Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kế toán;

      - Tổ chức làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học;

      - Có khả năng thương lượng, đàm phán

      - Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng.

            3.3. Về thái độ

      - Đạt các tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh doanh;

      - Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng;

      - Tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và đối tác.

            3.4. Tiếng Anh:  Tương đương 400 điểm TOEIC;

            3.5. Công nghệ thông tin

            - Sử dụng công nghệ thông tin trong khai thác thông tin và truy cập Internet, các phần mềm tin học cơ bản trong soạn thảo văn bản, hợp đồng kinh tế phục vụ công tác quản lý tài chớnh.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kinh tế lượngtin học kế toán phục vụ công tác quản lý và kinh doanh.

      4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

            4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ­ược chuẩn đầu ra trên đay, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như­ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất l­­­ượng. Đến năm 2013 đội ngũ giảng viên có 60% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có ít nhất 8% tiến sĩ); đến 2015 có 70% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 10% tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph­­­ương tiện phục vụ đổi mới phư­­­ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l­­­ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà truyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch­ương trình, đề c­­ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

- Riêng đối với Tiếng Anh, đến năm 2013 đ­ược đánh giá t­ương đ­ương 400 điểm theo TOEIC và đến năm 2015 sẽ nâng lên 450 điểm.

4.2. Cam kết: Tr­ường Đại học Hồng Đức cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing