Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Hoàng Dũng Sĩ Hình đại diện
Ngày sinh:
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0912786286
Email:
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Chức vụ: Trưởng phòng
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân: