Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chuẩn đầu ra Ngành kế toán - Hệ Cao đẳng
Cập nhật lúc: 08:17 AM ngày 19/01/2013
Ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức

 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

      Ngành đào tạo:                     Kế toán

      Trình độ:                               Cao đẳng

      Mã ngành đào tạo:               51.34.03.01

      Đối tượng người học:         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

      Thời gian đào tạo:               3 năm

      Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo Kế toán trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản, cơ sở và kỹ năng thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Người tốt nghiệp có thể làm nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp và có thể học liên thông lên trình độ đại học.

            2. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

           - Lập dự toán (định mức) các khoản chi phí phát sinh trong tổ chức, đơn vị kinh doanh, sự nghiệp;

     - Lập (tiếp nhận), phân loại và xử lý chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp và các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp;

     - Định giá tài sản trong tổ chức, đơn vị;

     - Ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp trên cơ sở các chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ;

    - Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và ra quyết định quản lý kinh tế tài chính của đơn vị;

   - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho các đối tượng sử dụng thông tin.

            3. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

            Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

            3.1. Về kiến thức

 - Giải thích được các khái niệm cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, kế toán - kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh;

 - Tổ chức thực hành các phần hành kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc mọi thành phần kinh tế;

  - Làm chủ các kiến thức nghiệp vụ kế toán thông thường đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp.

            3.2. Về kỹ năng

 - Xử lý thành thạo các tình huống kế toán thông thường phát sinh trong thực tế;

 - Thể hiện thành thạo được các kỹ năng và kỹ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán;

- Có kỹ năng thao tác độc lập trong phạm vi công việc được giao;

 - Tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả, giải quyết được mối quan hệ trong nhóm để đạt được mục tiêu đặt ra.

            3.3. Về thái độ

- Đạt các tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp; trung thực, liêm khiết;

      - Thái độ cởi mở, thân tình, sẳn sàng phục vụ khách hàng;

      - Thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và đối tác; có ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp trong công việc;

- Tôn trọng nhu cầu bảo mật trong cơ quan và các đối tác.

            3.4. Tiếng Anh: Tương đương 350 điểm TOEIC.

            3.5. Công nghệ thông tin:

- Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong khai thác thông tin và truy cập Internet, các phần mềm tin học cơ bản trong soạn thảo văn bản, hợp đồng kinh tế phục vụ công tác quản lý và kinh doanh.

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học kế toán phục vụ công tác quản lý và kinh doanh.

      4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

            4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ­ược chuẩn đầu ra trên đay, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như­ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất l­­­ượng. Đến năm 2012 đội ngũ giảng viên có 60% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có ít nhất 8% tiến sĩ); đến 2015 có 70% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 10% tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph­­­ương tiện phục vụ đổi mới phư­­­ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l­­­ượng; đủ giáo trình, tài liệu, thực hành phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các nhà truyển dụng, doanh nghiệp để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch­ương trình, đề c­­ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

- Riêng đối với Tiếng Anh, đến năm 2012 đ­ược đánh giá t­ương đ­ương 350 điểm theo TOEIC và đến năm 2015 sẽ nâng lên 400 điểm.

4.2. Cam kết: Tr­ường Đại học Hồng Đức cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing