Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc: 07:35 SA ngày 11/10/2021

1.  Hiệu trưởng  Bùi Văn Dũng

 

   

PGS.TS. Bùi Văn Dũng

Tel: 

NR:

Fax:

Mobile: 0902091969 

Email: buivandung@hdu.edu.vn

VP: P401, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ

a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Giáo dục và Đào tạo về mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Kế hoạch, chiến lược phát triển Nhà trường; Tổ chức - Cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra giáo dục và Thi đua - Khen thưởng.

c) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Thanh tra Giáo dục;

- Trung tâm Thông tin - Thư viện.

d) Là chủ tài khoản của Nhà trường.

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh;

- Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh;

- Khoa Lý luận Chính trị - Luật; 

- Trung tâm Công nghệ Thông tin Hồng Đức.

 

2.  Phó Hiệu trưởng Hoàng Nam

TS. Hoàng Nam

Tel: 0373 910 313 

NR:0373 859 059

Fax: 0373 910 475 

Mobile :  

Email: hoangnam@hdu.edu.vn

VP: P501, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ

 a) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực: Hành chính - Tổng hợp; Đảm bảo chất lượng và Khảo thí; Cơ sở vật chất, trang thiết bị.

b) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ các đơn vị:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí;

- Phòng Quản trị - Vật tư, thiết bị;

- Ban Bảo vệ.

c) Là Ủy nhiệm chi.

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp;

- Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ;

- Khoa Ngoại ngữ;

đ) Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

3. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai

PGS.TS. Hoàng Thị Mai

Mobile :  

NR:

Email: hoangthimai@hdu.edu.vn   

 VP: P510, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ 

a) Phụ trách các lĩnh vực: Quản lý khoa học và công nghệ; Hợp tác quốc tế; Quản lý đào tạo sau đại học; Tạp chí khoa học của Nhà trường; Website của Nhà trường.

b) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ;

- Phòng Hợp tác Quốc tế;

- Phòng Quản lý đào tạo sau đại học;

- Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học - Công nghệ;

- Trung tâm Nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn.

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Giáo dục Tiểu học;

- Khoa Giáo dục Mầm non;

- Khoa Tâm lý - Giáo dục;

- Trung tâm Giáo dục Quốc tế;

- Trường Mầm non thực hành.

d) Tổng biên tập Tạp chí khoa học của Nhà trường;

đ) Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

         4. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền:

 

PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền

Mobile :  

NR:

Email: lehoangbahuyen@hdu.edu.vn   

 VP: P409, Nhà Điều hành, Cơ sở chính, Trường ĐHHĐ 

a) Phụ trách các lĩnh vực: Quản lý đào tạo bậc đại học, cao đẳng; Công tác người học; Công tác Quản lý nội trú và Y tế.

b) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:

- Phòng Quản lý đào tạo;

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên;

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

- Ban Quản lý Nội trú;

- Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên;

- Trạm Y tế.

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị:

- Khoa Khoa học Tự nhiên;

- Khoa Khoa học Xã hội;

- Khoa Giáo dục Thể chất; 

d) Phụ trách chương trình, dự án và công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công.

  

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40597199