Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Học bổng đào tạo
Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của HSSV trong từng học kỳ, các khoa, bộ môn lập danh sách xếp hạng HSSV theo kết quả học tập, rèn luyện từ cao xuống thấp theo bậc đào tạo, ngành học với số lượng không quá 9% tổng số HSSV nộp về Trường qua phòng Công tác HSSV để Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập xem xét trình Hiệu trưởng Quyết định
1
Các tin khác