Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chuẩn đầu ra ngành sư phạm Sinh - Thí nghiệm
Cập nhật lúc: 08:12 AM ngày 19/01/2013
Ban hành kèm theo Quyết định số 34/ĐHHĐ, ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo:                     Sư phạm Sinh - Thí nghiệm

Trình độ:                               Cao đẳng

Mã ngành đào tạo:               51.14.02.12.

Đối tượng người học:         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:               3 năm            

Giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo: Đào tạo giáo viên sinh vật có trình độ cao đẳng, có khả năng giảng dạy môn sinh học ở trường THCS hoặc làm phụ tá thí nghiệm trong các trường THCS, THPT và chuyên nghiệp; có kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn cần thiết; có kỹ năng cơ bản và năng lực thực hành nghề nghiệp giáo viên sinh vật, phụ tá thí nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn của giáo viên Trung học; có lối sống lành mạnh, yêu nghề, mến trẻ, gương mẫu chấp hành pháp luật; có thể học liên thông lên đại học.

            2. KHẢ NĂNG ĐÁP  ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

            Học xong chương trình này, người học có khả năng:

- Giảng dạy các môn Sinh học hoặc hướng dẫn thực hành các môn Hóa học, Vật lý ở trường THCS;

- Làm tốt công tác phụ tá thí nghiệm ở các trường THCS, THPT, Chuyên nghiệp và các cơ quan khoa học;                       

- Làm việc được ở các cơ quan khoa học, các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Sinh học;

- Tự học, bồi dưỡng, nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc trong các phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, các viện, trung tâm nghiên cứu, các sở ngành liên quan;

- Học liên thông lên đại học sư phạm Sinh học.

            3. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Học xong chương trình này, người học có được:

            3.1. Về kiến thức

- Áp dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tế cuộc sống và nghề nghiệp;

- Làm chủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức ngành và chuyên ngành sinh học trình độ cao đẳng để áp dụng vào việc phân tích nội dung chương trình sinh học THCS và các lĩnh vực trong các ngành liên quan đến khoa học sinh học;

- Áp dụng kiến thức về tâm lý học, giáo dục học và phương pháp giảng dạy bộ môn trong các hoạt động nghiệp vụ sư phạm để thành công trong nghề nghiệp.   

            3.2. Về kỹ năng

- Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục nói chung và  sinh học nói riêng;

- Vận dụng các nguyên tắc giáo dục, sử dụng thành thạo các phương pháp tích cực và các hình thức tổ chức giáo dục vào dạy học các môn sinh học ở trường THCS theo chuẩn kiến thức và kỹ năng;

- Đánh giá đối tượng giáo dục và môi trường giáo dục;

- Lập kế hoạch và tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội; xây dựng và quản lý hồ sơ lớp học;

- Có phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh một cách công bằng và khoa học;

- Sử dụng thành thạo các phương pháp giáo dục tích hợp qua các môn học và các hoạt động khác; có năng lực phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong hoạt động giáo dục và tham gia các hoạt động chính trị và xã hội;

- Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học tập suốt đời để thích ứng với xu thế phát triển của khoa học và công nghệ và nghề nghiệp;

- Có nhu cầu khám phá khoa học, cải tiến các phương pháp giáo dục và phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công tác.

            3.3. Về thái độ

- Có phẩm chất đạo đức nhà giáo và trách nhiệm nghề nghiệp cao;

- Lối sống lành mạnh, yêu nghề, mến trẻ, thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, khách quan và sáng tạo.

- Ý thức vượt khó vươn lên trong học tập, bồi dưỡng và công tác.

- Có thái độ giao tiếp lịch sự, hiệu quả thông qua trao đổi, thuyết trình, viết.

- Có ý thức xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.

            3.4. Tiếng Anh: Tương đương 350 TOEIC.

            3.5. Công nghệ thông tin

- Thành thạo trong soạn thảo văn bản; truy cập và khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ công tác chuyên môn.

- Sử dụng các phần mền tin học vào việc soạn bài giảng, thiết kế bài dạy, sử lý số liệu; sử dụng và bảo quản các thiết bị tiên tiến vào dạy học.

            4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

            4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ­ược chuẩn đầu ra trên đây, nhà tr­­ường xây dựng kế hoạch thực hiện như­ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đến năm 2012 đội ngũ giảng viên có 80% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có ít nhất 15% tiến sĩ); đến 2015 có 90% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 30% tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các cơ quan và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph­­­ương tiện phục vụ đổi mới phư­­­ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l­­­ượng; đủ giáo trình, tài liệu, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các cơ quan và nhà tuyển dụng để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch­ương trình, đề c­­ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

- Riêng đối với Tiếng Anh, đến năm 2012 đ­ược đánh giá t­ương đ­ương 350 điểm theo TOEIC và đến năm 2015 sẽ nâng lên 400 điểm.

4.2. Cam kết: Tr­ường Đại học Hồng Đức cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing