Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban chủ nhiệm khoa
Cập nhật lúc: 08:28 PM ngày 16/10/2019

1. TRƯỞNG KHOA

HỌ VÀ TÊN: NGÔ XUÂN LƯƠNG

Học hàm - Học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hóa học, Đại học Vinh (Việt Nam)

Địa chỉ: TP. Thanh Hóa

DĐ: 0912240475

Email: ngoxuanluong@hdu.edu.vn

         a) Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của khoa. Chịu trách nhiệm chính trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động của khoa.

         b) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong lãnh đạo khoa, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong lãnh đạo khoa.

         c) Trực tiếp phụ trách các mảng công tác của khoa gồm:

         - Chính trị tư tưởng.

         - Tổ chức cán bộ.

         - Tài chính.

         - Đối ngoại.

         - Thi đua khen thưởng.

         - Đào tạo đại học. Đào tạo SĐH.

         - Trực tiếp chỉ đạo bộ môn Hóa học, Sinh học.

         d) Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

         đ) Chỉ đạo công tác Thi kiểm tra chất lượng đầu vào đại học, Thi Olympic sinh viên.

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA:

HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ HẢI

Học hàm - Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ Vật lý - Đại học Khoa học Tự nhiên- ĐHQGHN (Việt Nam).

Địa chỉ:  Chung cư Phú Sơn - P. Phú Sơn - TP. Thanh Hóa.

DĐ: 0915017980

Email: tranthihai@hdu.edu.vn

         a) Giúp Trưởng Khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của Khoa.

          b) Giúp Trưởng Khoa tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các mảng công việc được phân công gồm: 

          - Công tác Nghiên cứu khoa học.

          - Công tác Hợp tác quốc tế.

          - Các vấn đề liên quan đến biên sọan tài liệu, giáo trình.

          - Trực tiếp chỉ đạo bộ môn: Vật lý.

          - Các vấn đề liên quan đến thí nghiệm.

          - Cơ sở vật chất.

          - Nữ công Khoa, Văn - Thể - Mỹ.                                                                                   

 3. PHÓ TRƯỞNG KHOA:

           

HỌ VÀ TÊN: LÊ XUÂN DŨNG

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ Toán học - Viện Toán học Việt Nam

Địa chỉ:  Chung cư Đông Phát - Phường Đông Vệ  - TP. Thanh Hóa.

DĐ: 0961001919

Email: lexuandung@hdu.edu.vn

       a) Giúp phụ trách khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của khoa.

        b) Giúp phụ trách khoa tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các mảng công việc được phân công gồm:

- Trực tiếp chỉ đạo các bộ môn Toán.

- Quản lý học sinh sinh viên.

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập, kiến tập, thực tế của sinh viên.

- Kiểm định chất lượng và thanh tra giáo dục của khoa.

c) Phụ trách nội dung trang Website của khoa, 3 công khai của khoa.

d) Phụ trách  Công đoàn, Liên chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên.

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing