Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Phân công trách nhiệm ban chủ nhiệm khoa
Cập nhật lúc: 08:41 PM ngày 13/10/2019

I. PGS.TS NGÔ XUÂN LƯƠNG- TRƯỞNG KHOA

1. Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của khoa. Chịu trách nhiệm chính trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng nhà trường về các hoạt động của khoa.

2.   Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong lãnh đạo khoa, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong lãnh đạo khoa.

3.   Trực tiếp phụ trách các mảng công tác của khoa gồm:

-         Chính trị tư tưởng.

-         Tổ chức cán bộ.

-         Tài chính.

-         Đối ngoại.

-         Thi đua khen thưởng.

-         Đào tạo đại học. Đào tạo SĐH.

-         Trực tiếp chỉ đạo bộ môn Hóa học, Sinh học.

4.   Chỉ đạo công tác xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

5.    Chỉ đạo công tác Thi kiểm tra chất lượng đầu vào đại học; Thi Olympic sinh viên.

II. PGS.TS. TRẦN THỊ HẢI - PHÓ TRƯỞNG KHOA

1.   Giúp Trưởng Khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của khoa. Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của Khoa.

2.   Giúp Trưởng Khoa tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các mảng công việc được phân công gồm: 

-         Công tác Nghiên cứu khoa học.

-         Công tác Hợp tác quốc tế.

-         Các vấn đề liên quan đến biên sọan tài liệu, giáo trình.

-         Trực tiếp chỉ đạo bộ môn: Vật lý.

-          Các vấn đề liên quan đến thí nghiệm.

-    Cơ sở vật chất.

-       Nữ công Khoa; Văn - thể - mỹ.

3.   Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khi được Trưởng khoa khoa ủy quyền hoặc phân công.

4.    Báo cáo thường xuyên, định kì tình hình và kết quả công việc được giao với phụ trách khoa  (Báo cáo định kì gửi qua Email: ngoxuanluong@hdu.edu.vn vào ngày 25 hàng tháng)

III. TS. LÊ XUÂN DŨNG - PHÓ TRƯỞNG KHOA

   1. Giúp phụ trách khoa xây dựng, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của khoa.  Tham gia quản lí khoa theo chế độ trực, chế độ hội họp. Báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến nhiệm vụ của khoa.

2.   Giúp phụ trách khoa tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của các mảng công việc được phân công gồm:

- Trực tiếp chỉ đạo các bộ môn Toán

-   Quản lý học sinh sinh viên;

-    Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; thực tập, kín tập , thực tế của sinh viên

-  Kiểm định chất lượng và thanh tra giáo dục của khoa;

3.      Phụ trách nội dung trang Website của khoa;3 công khai của khoa

4.      Phụ trách  Công đoàn,Liên chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên. 

5.      Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khi được Phụ trách khoa ủy quyền hoặc phân công.

6.    Báo cáo thường xuyên, định kì tình hình và kết quả công việc được giao với Phụ trách  khoa. (Báo cáo định kì gửi qua Email: ngoxuanluong@hdu.edu.vn vào ngày 25 hàng tháng)

V. LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO TRONG TUẦN

         1. PGS.TS. NGÔ XUÂN LƯƠNG                      TRỰC THỨ 2,6.7

              2. PGS.TS. TRẦN THỊ HẢI                                 TRỰC THỨ 4,CHỦ NHẬT

               3. TS.LÊ XUÂN DŨNG                                       TRỰC THỨ 3, 5

  Thông báo phân công nhiệm vụ có hiệu lực từ ngày 19/02/2019. Nhiệm vụ của từng người có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệm vụ của Khoa trong từng giai đoạn và do phụ trách khoa quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (qua phòng TCCB-để bc);

- Lãnh đạo khoa KHTN (để thực hiện);

- Trưởng bộ môn, trợ lý (để phối hợp thực hiện);

- Website khoa;

- Lưu: VPK, ISO khoa.

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

PGS.TS. Ngô Xuân Lương


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing