Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chuẩn đầu ra ngành sư phạm Vật lý - Hóa học
Cập nhật lúc: 08:11 AM ngày 19/01/2013
Ban hành kèm theo Quyết định số 34/ĐHHĐ, ngày 08/01/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức

 1. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo:                     Sư phạm Vật lý - Hóa học

Trình độ:                               Đại học

Mã ngành đào tạo:               52.14.02.10 

Đối tượng người học:         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Thời gian đào tạo:               4 năm

   Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo: Đào tạo cử nhân đại học sư phạm Vật lý - Hóa học để làm giáo viên dạy vật lý, hóa học tại các trường THPT, THCS, có kiến thức giáo dục đại cương quy định trong khung chương trình giáo dục đại học Sư phạm Vật lý-Hóa học; kiến thức chuyên ngành cơ bản về Vật lý, Hóa học; nghiệp vụ sư phạm vững chắc, vận dụng thành thạo lý thuyết vào quá trình dạy học;vững vàng trong nghề nghiệp, phương pháp làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; có khả năng học sau đại học.

            2. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

            Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

- Giảng dạy Vật lý, Hóa học ở các cấp trung học cơ sở;

            - Làm việc được trong các cơ quan khoa học, các đơn vị sản xuất và kinh doanh, các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo;

            - Biên tập viên các tạp chí, các nhà xuất bản; công tác hành chính các cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Trang bị thêm kiến thức Kỹ thuật phòng thí nghiệm, Vật lý ứng dụng để có thể chuyển sang nghiên cứu chế tạo các trang thiết bị và đồ dùng dạy học ở các cơ sở sản xuất.   

            3. CHUẨN NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

            Sau khi học xong chương trình này, người học có được:

            3.1. Về kiến thức

- Kiến thức chuyên môn cơ bản về Vật lý đại cương và Hoá học;

- Nghiệp vụ sư phạm vững chắc; giảng dạy hai môn Vật lý, Hóa học ở trường các trường trung học cơ sở và dạy nghề;

       - Kiến thức chuyên sâu về Vật lý học hiện đại đáp ứng tốt các bậc học sau đại học.

            3.2. Về kỹ năng

            - Khả năng tìm hiểu đối tượng giáo dục và môi trường giáo dục; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh khoa học và chính xác;

- Khả năng quản lý lớp học, xây dựng và quản lý hồ sơ sổ sách, làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; công tác xã hội; tổ chức dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh; tổ chức dạy học đáp ứng với yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông;

- Khả năng vận dụng thành thạo các phương pháp của Vật lý- Hóa học vào quá trình dạy học;

- Những kỹ năng về thực nghiệm Vật lý - Hóa học;

- Sử dụng được một số thiết bị thông dụng trong dạy học, trong đời sống: thiết bị động lực, thiết bị nghe nhìn, liên lạc viễn thông, thiết bị điều khiển.

            3.3. Về thái độ

          - Đạt tiêu chuẩn đạo đức, tác phong của nhà giáo; có tinh thần vượt khó vươn lên trong mọi công việc; đáp ứng yêu cầu mới; 

          - Thái độ thiện chí, cởi mở, quí mến, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ học trò;

          - Tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác làm việc nhóm trong công việc, cuộc sống; phẩm chất công dân và quan hệ tốt với cộng đồng;

           - Tham gia tích cực các hoạt động tập thể.

            3.4. Tiếng Anh: Tương đương 400 điểm TOEIC.

            3.5. Công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, khai thác sử dụng Internet; các phần mềm tin học cơ bản trong soạn thảo văn bản, thiết kế bài giảng, giáo án điện tử phục vụ công tác, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Khả năng nghiên cứu thiết kế, sử dụng có hiệu quả các phương tiện dạy học.

            4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN ĐẦU RA VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN

            4.1. Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra: Để đạt đ­ược chuẩn đầu ra trên đây, nhà tr­­ường xây dựng kế hoạch thực hiện như­ sau:

- Đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Đến năm 2013 đội ngũ giảng viên có 80% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có ít nhất 15% tiến sĩ); đến 2015 có 90% thạc sĩ, tiến sĩ (trong đó có 30% tiến sĩ).

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các cơ quan và nhà tuyển dụng lao động.

- Đảm bảo có đầy đủ thiết bị, ph­­­ương tiện phục vụ đổi mới phư­­­ơng pháp giảng dạy và nâng cao chất l­­­ượng; đủ giáo trình, tài liệu, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ học tập cho sinh viên. Phối hợp với các cơ quan và nhà tuyển dụng để xây dựng cơ sở thực hành, thực tập.

- Hàng năm công khai nội dung, ch­ương trình, đề c­­ương chi tiết môn học, chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào đầu năm học.

- Riêng đối với Tiếng Anh, đến năm 2013 đ­ược đánh giá t­ương đ­ương 400 điểm theo TOEIC và đến năm 2015 sẽ nâng lên 450 điểm.

4.2. Cam kết: Tr­ường Đại học Hồng Đức cam kết tổ chức đào tạo và đánh giá khách quan kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên. Sinh viên đạt chuẩn đầu ra được cấp bằng bằng cử nhân của ngành, bậc đào tạo cùng với bảng điểm, chứng chỉ GDQP và GDTC./.


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing