Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Lê Nam Dương Hình đại diện
Ngày sinh: 23/03/1993
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0946910356
Email: lenamduong@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ: Phụ tá thi nghiệm
Chỗ ở hiện tại: Phố Thành Yên, Quảng Thành, Thanh Hóa
Quê quán: Phố Thành Yên, Quảng Thành, Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân: