Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: HOÀNG NGỌC THẢO Hình đại diện
Ngày sinh: 22/101979
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0917754786
Email: hoangngocthao@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: PGS. TS
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

NewsImages/file/CV%20KH_BM%20Sinh/HNThao.pdf