Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Đỗ Thị Hải Hình đại diện
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0945556444
Email: dothihai@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

NewsImages/file/CV%20KH_BM%20Sinh/DTHai.pdf