Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Lê Thị Huyền Hình đại diện
Ngày sinh: 25/05/1974
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0975191339
Email: lethihuyentn@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại:
Quê quán:
Tóm tắt bản thân:

NewsImages/file/CV%20KH_BM%20Sinh/LTHuyen.pdf