Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường Hình đại diện
Ngày sinh: 05/09/1983
Giới tính: Nam
Đảng Viên:
Điện thoại: 0904946372
Email: cuongnv.hdu@gmail.com
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Thôn 2-Tân Tho-Nông Cống-Thanh Hóa
Quê quán: Thôn 2-Tân Tho-Nông Cống-Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

NewsImages/file/CV_GT_PP/CV_KH_Nguyen_Manh_Cuong_GT_PP.pdf