Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Cập nhật lúc: 08:06 SA ngày 13/08/2018

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 7 khóa XII, diễn ra từ ngày 7 đến 12/5/2018, đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khoá XII của Đảng, ngày 11/8/2018, Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

PGS.TS. Nguyễn Mạnh An – Bí thư Đảng ủy Nhà trường trình bày Nghị quyết 26 -NQ/TW,
ngày 19/5/2018 của BCH TW Đảng (khóa XII)

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Mạnh An – Bí thư Đảng ủy Nhà trường; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu Nhà trường và đông đảo cán bộ viên chức, lao động là đảng viên trong toàn trường.

 Hội nghị tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng gồm: 

 - Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.  

- Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" với mục tiêu là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.  

- Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường yêu cầu: Sau Hội nghị, Ban chi ủy, chi ủy, lãnh đạo các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình; chủ động xây dựng kế hoạch hành động; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng viết thu hoạch bảo đảm gọn, rõ, thiết thực, sát với chức năng, chức trách, nhiệm vụ đơn vị. Chú trọng vận dụng nội dung Nghị quyết vào học tập, nghiên cứu khoa học và công tác; đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh./.

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578790